Ježíš na Olivové hoře

Ježíš na Olivové hoře řekl učedníkům, co se začne dít ještě za jejich života („Dávejte pozor…“, „Až uslyšíte…“, „Tehdy vás budou…“, „Až uvidíte na svatém…“, „Kdyby vám tehdy někdo řekl…“, „řekl jsem vám to předem.“):

1. Uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, nastanou nepokoje mezi etnickými skupinami.
2. Nastanou hladomory a zemětřesení.
3. Díky vaší víře (mému Jménu) vás budou chtít duchovně i fyzicky zlikvidovat.
4. Mezi mými následovníky budou zrádci a nastane vzájemná nevraživost.
5. Vzroste nepravost, ochladne láska mnohých.
6. Za vašeho života přijdou falešní proroci, falešní učitelé (falešní kristovci), kteří budou vyučovat bludy (antikristovské učení). Mnozí tyto bludy přijmou za pravdu. Falešní proroci budou ukazovat veliká znamení a divy (*), že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Tito lidé si mohou říkat „pomazaný“. (**)
7. Za vašeho života nastane „otřesná ohavnost“ (viz. falešní proroci), o které hovořil prorok Daniel (Daniel 11,31). (***)
8. Za vašeho života nastane „velké soužení“ (viz. falešní proroci), jaké nebylo od počátku světa. (****)

„Počátky porodních bolestí
Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl: „Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“
Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.
Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“

Otřesná ohavnost
„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Bible 21, Matouš 24, 1-25

* Satanovou mocí budou dělat veliké zázraky a znamení. Může docházet k uzdravování z fyzických nemocí démonickou mocí (ve jménu falešného krista – cizího boha). Na toto sedí i další verše z Bible:

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,9-11

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?“ tehdy jim jasně řeknu: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

** „Mesiáš“ v doslovném významu znamená „Pomazaný“.

*** Jde o přijímání falešného křesťanského učení, mít víru ve falešného krista. Otřesná ohavnost stojí tam, kde by stát neměla – v Božím chrámu (v myslích oklamaných křesťanů).

**** Jde o duchovní útok na Duchem naplněné křesťany, kteří vyznávají pravého Krista a hlásají pravé (nezměněné) evangelium.

Závěr
Není to tedy tak, že stíhání křesťanů, války, přírodní katastrofy, „velké soužení“, přijímání „znamení šelmy“, nastane až na úplném konci lidských dějin (několik let před koncem času). Toto platí pro celou poslední dobu konce. Poslední doba (poslední čas) je období od odchodu Ježíše do Nebe a Jeho druhého příchodu na Zemi.

Doporučené články k prostudování:
Poučte se od fíkovníku. Je fíkovníkem myšlen Stát Izrael?
Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible
Antikrist, znamení šelmy
Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!
Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše
Kdo, co je antikrist?