Ježíš Kristus: „Není vaše věc znát časy a doby“

Proč nám křesťanům Pán Ježíš Kristus vzkázal, že není vaše věc znát časy a doby?

„Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“
Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“
Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku.“
Bible 21, Skutky 1,6-9

Protože víme, v jakých časem žijeme. Bible říká, že každý křesťan žije v době, která se nazývá: poslední hodina, poslední dny, poslední doba, poslední čas, konec věků (dále jen poslední čas). Toto je potřeba brát vírou. V posledním čase žili všichni první křesťané včetně apoštola Pavla. Jednoduše řečeno, posledním čas je celé období mezi oběma Kristovými příchody. Prohlašovat, že poslední čas je pouze nějaký kratší časový úsek (např. 7 let) před druhým Kristovým příchodem, je nepřesné, zavádějící a souvisí to až s falešným učením.

Doporučené články k prostudování: Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?, Význam čísla sedm v Bibli

„Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že poslední hodina jest.“
Kralická, 1. Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Bible 21, Židům 9,24-26

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1. Petr 1,19-20

„Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.“
Bible 21, 1. Korintským 10,8-11

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu… (…) Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny…“
Bible 21, Skutky 2, 1, 16-17

Ježíš tímto prohlášením svým následovníkům vzkázal, že se v prvé řadě mají soustředit na důležité věci: na Jeho doporučení a příkazy. Amen.

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Bible 21, Marek 16,15-18

„Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!“ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.“
Bible 21, Matouš 10,7-8

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Bible 21, Matouš 28,18-20

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Bible 21, Matouš 10,29-31