Země je zdevastovaná díky lidskému hříchu

Země je zdevastovaná – chřadne a vadne, a to díky lidskému hříchu. Hromadně vymírají zvířata po celém světě. Za poslední desetiletí vyhynula polovina druhů zvířat. To tady ještě nikdy nebylo! Lidé zničili (a neustále ničí) životní prostředí. O devastaci životního prostředí se píše v Písmu…

„Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.“
Izaiáš 24, 4-5

„Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a už nevstane.“
Izaiáš 24,20

„Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu“
1. Mojžíšova 6,11-12

Skládka pneumatik v Nevadě
Skládka pneumatik v Nevadě

Velká klimatická změna – vodopád z roztáté vody na ledovci
Ledovec

Potápějící se Maledivy
Potápějící se Maledivy

Bangladéš – spalovna odpadů
Bangladéš

Mrtvý albatros plný lidského odpadu
Mrtvý albatros

Co dělat?
Bible předpověděla, že toto nastane. Na místě jsou naše modlitby a posty za to, aby člověk dál nečil zemi, kterou lidem stvořil Bůh. Děkujme Bohu za všechno stvoření, které je tak nádherné. Děkujme Bohu za všechno! Bděte a očekávejte Pánův příchod, na který by se měl těšit každý křesťan.