Země je zdevastovaná díky lidskému hříchu

Nelze přehlédnout, že Země je zdevastovaná. Příčina je člověk a jeho hříšné jednání. Hromadně vymírají zvířata po celém světě. Za poslední desetiletí vyhynula polovina druhů zvířat. Lidé zničili (a neustále ničí) životní prostředí. O devastaci životního prostředí se píše v Bibli…

„Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.“
Bible, Izaiáš 24, 4-5

„Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a už nevstane.“
Bible, Izaiáš 24,20

„Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu“
Bible, 1. Mojžíšova 6,11-12

Skládka pneumatik v Nevadě
Skládka pneumatik v Nevadě

Potápějící se Maledivy
Potápějící se Maledivy

Bangladéš – spalovna odpadů
Bangladéš

Mrtvý albatros plný lidského odpadu
Mrtvý albatros

Co dělat?
Bible předpověděla, že toto nastane. Na místě jsou naše modlitby a posty za to, aby člověk dál neničil Zemi. Děkujme Bohu za všechno stvoření, které je tak nádherné. Děkujme Bohu za všechno! Amen.