Bůh je vydá „velkému soužení“

Falešní proroci, falešné křesťanské učení Z Písma a vlastních zkušeností víme, že falešní proroci šíří falešné křesťanské učení (každé takové učení pochází od démonů), čímž navádí křesťany uctívat cizího boha. Falešní proroci v satanově moci (démonickou mocí) vykonávají klamná znamení […]

Číst více

Neseš poselství o Ježíši Kristu?

Neseš poselství o Ježíši Kristu? Jsi křesťan? Neseš poselství o Ježíši Kristu? Neseš Boží cestu k záchraně nevěřícím lidem? „Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.“ Bible 21, 1. Korintským 15,3-4 […]

Číst více

Z Boží přítomnosti a kontroly není nic vyjmuto!

Biblický Bůh (Bůh Stvořitel) je všemocný, vševědoucí, všemoudrý, svrchovaný, dobrotivý, věrný, stálý, spravedlivý, milostivý, milosrdný, milující, odpouštějící… Bůh je také všudypřítomný, všímprostupující. Bůh prostupuje celé stvoření – přírodu, lidi, démony… Z Boží přítomnosti a kontroly není nic vyjmuto! Myslet si, […]

Číst více

Čas

Jak vznikl čas? Proč čas existuje? Kdy čas skončí? Čas Bůh stvořil Nebe, Zemi, nebeské svítilny, člověka… Bůh stvořil také pozemský čas. Bůh nežije v čase a nepodléhá mu. „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. (…) Tehdy Bůh řekl: […]

Číst více

Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce

Někteří křesťané falešně věří, že Židé, kteří praktikují judaismus a zároveň odmítají Kristovu oběť, přistupují k biblickému Bohu (Hospodinu). Toto je mimobiblické (falešné) učení. Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce! „Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo […]

Číst více
1 2 3 9