Kdy zanikne dar Ducha mluvení v jazycích (a další dary)?

Bůh na základě své svrchovanosti („jak sám chce“) dává křesťanům dary Ducha. Žádný dar Ducha člověk nemůže dál předávat! Dar mluvení v jazycích nemá každý křesťan.

„Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.“
Bible 21, 1. Korintským 12,4-11

Kdy dary Ducha skončí? Bible na tuto otázku odpovídá naprosto přesně:  „jakmile však přijde dokonalé…“ – při druhém příchodu Ježíše Krista.

„Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář.Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě.“
Bible 21, 1. Korintským 13,8-12

Takže dychtěte po duchovních darech (modlete se za ně k Bohu)!

„Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.“
Bible 21, 1. Korintským 14,1

Doporučené kázání k prostudování: Zázraky a některé dary Ducha Svatého skončily s érou prvních Ježíšových apoštolů?