Izrael popírá biblickou potopu světa

Nejnovější vědecká studie, která vznikla díky izraelsko-americké spolupráci, zpochybňuje velkou potopu světa, kterou popisuje Bible. Studie říká, že žádná celosvětová potopa, při které se zachránil Noe a jeho rodina, nikdy nebyla.

Izraelsko-americký vědecký tým, na základě nejnovějšího vědeckého bádání, došel k závěru, že celosvětová potopa světa, o které se píše v Bibli ve Starém zákoně, je mýtus. Tento vědecký tým v roce 2020 narazil na vrstvu mořských mušlí a další materiál z mořského dna během výzkumu sedimentů v oblasti kolem izraelského zálivu Tel Dor (několik kilometrů ve vnitrozemí). Podle těchto vědců je jedinou možností, jak se na toto místo materiál z mořského dna mohl dostat, obrovská síla vody, obrovská vlna, která měla nejméně 30 metrů. Vědci tedy nemohou popřít masivní zatopení izraelského území v minulosti, ale vysvětlují si to tak, že za tím stojí gigantická vlna tsunami, která měla přes pobřeží Izraele přehnat. Studie dodává, že podobné masivní potopy se mohly stát zdrojem pro vyprávění o celosvětové potopě světa – řada národů chápala místo, kde žila, jako celý svět.

Odkaz na studii

Pravda  o potopě světa
Potopu světa popisuje biblická První kniha Mojžíšova (Genesis). Díky lidské zkaženosti se Bůh rozhodl, že člověka, jehož stvořil, smete z povrchu země a s ním všechna zvířata. Rozhodl se zachránit spravedlivého Noeho a jeho příbuzné. Bůh dal Noemu přesný návod, jak postavit obrovské plavidlo, které zachrání osm lidí a velké množství zvířat. Čtyřicet dní a nocí pršelo, voda zatopila celý svět. Zachránil se jen Noe, jeho žena, jejich synové se svými manželkami a po jednom páru od každého zvířecího druhu, co jich tehdy na zemi žilo. Sedmnáctého dne sedmého měsíce přistálo plavidlo (tzv. Noemova archa) na pohoří Araratu. Vody postupně ubývalo až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. Až země vyschla Noe z plavidla vyvedl všechny zvířata. Bůh řekl: „Ať se hemží na zemi a ať se na zemi plodí a množí“

„Bůh Noemovi řekl: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé a třetí patro. Hle, já sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy – ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se jí, a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ně.“
Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
Hospodin potom Noemovi řekl: „Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru, samce a samici. Také z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samici, pro zachování jejich semene na zemi. Už za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil, smetu z povrchu země.“
A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal.
Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli té vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh.
Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí.
Noe, jeho synové Sem, Chám a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel.
Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, až nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle jí přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, až přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů.
Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo – ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše.
Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní.
Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně opadla.
Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Voda zvolna opadala až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor.
Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou měl s sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země. Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do archy. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a už se k němu nevrátila.
Šestistého prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi vysychat. Noe tedy odsunul příklop archy, podíval se ven a hle, zemský povrch osychal. Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá.
Tehdy Bůh k Noemovi promluvil: „Vyjdi z archy – ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe – veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. Ať se hemží na zemi a ať se na zemi plodí a množí.“
Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí.“
Bible, Genesis

Bůh lidstvu zanechal důkaz
Málokdo věří, že byla celá země zatopená vodou. Pro mnoho lidí je nepředstavitelné, že se voda dostala tak vysoko a zakryla více než 5000 metrů vysokou horu na východě Turecka – Ararat. Bůh lidstvu zanechal důkaz! V roce 1959 byla na turecké hoře Ararat, ve výšce 1900 m nad mořem, objevena zkamenělá Noemova archa, o které se zmiňuje Bible. Objekt má okrouhlou záď a zašpičatělou příď – připomíná tvar lodě. Během radarovém průzkumu se zjistilo, že objekt je zkamenělé dřevo s železnými součástmi (nýty atd.). Jde tedy o dílo vytvořené člověkem! Navíc, objekt má rozměry, jaké uvádí Bible (300 loktů). Bylo změřeno, že objekt má délku 156,97 metrů, což odpovídá 300 egyptským loktům.

Zkamenělá Noemova archa na Araratu
Zkamenělá Noemova archa na Araratu
Zkamenělá Noemova archa na Araratu
Zkamenělá Noemova archa na Araratu

Shrnutí
Celosvětová potopa byla, Boží slovo to potvrzuje. Bojme se Boha. Bůh není pouze láska, Bůh je také poučující, trestající… Myslete na to, že ne všechny vědecké teorie jsou pravdivé. Není pochyb o tom, že dnešní věda je silný nástroj k manipulaci s lidma. Ve vědě má velké slovo ďábel a jeho démoni (evoluce atd.). Bůh samozřejmě ďábla kontroluje (ďábel si nemůže dělat co chce). Nelze přehlédnout, jak mocně ďábel působí v dnešním Izraeli. Dnešní Izrael jde silně proti Bohu Stvořiteli. Vidíme to nejen na zmíněné vědecké teorii o potopě, ale i na tom, že na izraelských univerzitách se studuje Kabala (židovské čarodějnictví) jako vědecký obor. V této souvislosti nelze nezmínit i to, že Tel Aviv byl LGBT komunitou zvolen “světovým městem homosexuálů”. V Tel Avivu se každoročně pořádají Gay Pride průvody kopírující Sodomu a Gomoru! Ještě zmíním izraelskou genderovou módní značku Nununu, která zahlcuje celý svět genderovým oblečením pro děti. Silné démonické působení v Izraeli potvrzuje Jeruzalémský syndrom.

Modleme se za Izrael, systém vládnutí v Izraeli, který je démonický. Modleme se za vlády, politiky, vědce…

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.“
Bible 21. Timoteus 2,1-2