Poučte se od fíkovníku (Matouš 24, 32). Je fíkovníkem myšlen Stát Izrael?

Část křesťanů se domnívá, že když Ježíš Kristus na Olivové hoře hovořil o fíkovníku, myslel tím novodobý Stát Izrael a místní židovské obyvatelstvo. Je to opravdu tak?

„Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto“
Bible 21, Matouš 24, 32

Pokud vezmu verš o fíkovníku v kontextu, tak si nemyslím, že fíkovníkem Ježíš myslel Stát Izrael a místní židovské obyvatelstvo. Ježíš na Olivové hoře hovořil o znameních svého druhého příchodu, znameních konce světa. Ježíš zde hovořil o otřesné ohavnosti, o falešných prorocích, že budou války, hladomory… Ježíš řekl, až vy učedníci uvidíte otřesnou ohavnost, falešné proroky v akci, až zažijete velké soužení, až uslyšíte o válkách, tehdy se „Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto.“ Ježíš podobenstvím o fíkovníku myslel to, že až učedníci uvidí („až uvidíte toto vše), že falešní proroci hlásají bludy a díky tomu lidé přijímají falešného krista, že jsou války, hladomory, Jeho příchod a konec tohoto světa se blíží („že se už blíží, že už je ve dveřích!“). Ježíšova zmínka o fíkovníku je důraz na to, ať o tom učedníci nepochybují. Dneska víme, že toto Ježíšovo podobenství/upozornění má časový přesah – platí pro každou generaci křesťanů. Jak učedníci, tak i každá další generace křesťanů, vidí otřesnou ohavnost (uctívání falešného krista), vidí falešné proroky v akci, zažívá velké velké soužení (duchovní útok od falešných proroků), slyší o válkách, nepokojích… Každá generace křesťanů má bdít a čekat na Pána Ježíše. Ježíšovo upozornění skončí poslední generací křesťanů, která skutečně zažije Ježíšův návrat a s tím související uchvácení všech věrných do Nebe. Kdy to bude, nevíme. Zmíněné Ježíšovo upozornění platí po celou dobu konce, což je celé období mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem. Doba konce není pouze několik málo let před Ježíšovým druhým příchodem a ukončením historie lidstva. Ježíš na Olivové hoře hovořil o událostech, které se budou dít po celou dobu konce  – od Jeho odchodu do Nebe až po Jeho druhý příchod.

Doporučené články k prostudování: Žijeme v posledních časech? Ano!, Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible, Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

„Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.
Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“
Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.
Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘“
„Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe
a nebeské mocnosti se zachvějí.‘
Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.
Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích!“
Bible 21, Matouš 24,15-33

Podobenství o fíkovníku na dalších místech Písma
Také na jiných místech Písma Pán Ježíš používal obraz fíkovníku v podobenstvích – v podobenství o neplodném fíkovníku (Lukáš 13,6-9) a v podobenství o uschlém fíkovníku (Marek 11,12-14). Ani v těchto podobenstvích není řeč o novodobém Státu Izrael. Podobenství o neplodném fíkovníku hovoří o křesťanech, pokání a nesení ovoce. Podobenství o uschlém fíkovníku hovoří o tom, že přijde Ježíš a vyhodnotí, zda strom plodí nebo neplodí. Neplodící strom nebude dál opečováván, ale zatracen navěky.

Závěr
Každý křesťan by měl opustit falešný výklad Písma, že zmíněné podobenství o fíkovníku hovoří o Státu Izrael a místních Židech. Je také potřeba si uvědomit, že Stát Izrael není to stejné, co biblická země izraelská. V roce 1948, kdy byl založen Stát Izrael, nebyla obnovena země izraelská, ale byl založen pouze stát, jehož hranice ani v náznaku nekopírují biblickou zem izraelskou. Nechtějme vidět v Písmu to, co chceme, aby tam bylo. Je potřeba hledat pravdu a v pravdě žít. Amen.