Co je to „otřesná ohavnost“?

Boží slovo (Ježíš) řekl, že v posledním čase budou války, hladomory, epidemie, stíhání křesťanů a falešní křesťané, kteří budou svádět Církev k bludům. Toto nastalo už dávno!

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí.“
Bible 21, Marek 13,7-8

Kdy nastal posledním čas, poslední doba? Po prvním příchodu Krista na Zemi.

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1. Petr 1,19-20

„Děťátka, je poslední hodina, a podle toho, jak jste slýchali, že přichází antikrist, povstalo i nyní mnoho antikristů; odtud poznáváme, že je poslední hodina.“
Pavlíkův studijní překlad, 1. Jan 2,18

Bezbožník a zatracenec
Boží slovo nám říká, že v souvislosti s poslední dobou, nastane vláda „bezbožníků a zatracenců“ (antikristů – pseudokřesťanů), kteří se budou vydávat za boha, a kteří jsou původcem „otřesné ohavnosti“. Tito lidé se drze postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu (mysl křestanů) a budou se přímo nebo nepřímo vydávat za boha – rouhání! Boží chrám je Církev (křesťané). Tehdy nastane velké odpadnutí lidí od biblického Boha, lidé budou ve velkém rozsahu vyznávat falešné bohy (kterým mohou říkat ježíš!). Toto se děje ve velkém rozsahu dnes!

Doporučené články k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!, Co je rouhání proti Duchu Svatému?

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.“
Bible 21, 1. Korintským 8,5-6

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! (…) Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.“
Bible 21, 2. Tesalonickým 2,3-4 a 9-11

Ilustrační foto

Boží slovo o otřesné ohavnosti
Následující Ježíšovo proroctví ukazuje, nejen do raného křesťanství, ale i do našich dnů:

Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.“
Bible 21, Matouš 24, 15-21

„Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost.“
Bible 21, Daniel 11,31

Ježíš řekl učedníkům, že se „otřesná ohavnost“ a „velké soužení“ začne dít ještě za jejich života („Až uvidíte…“)!

Co je otřesná ohavnost?
„Otřesná ohavnost“ má přímou souvislost s křesťanstvím. „Otřesná ohavnost“ znamená, vykonávat něco otřesně ohavného – kde má být pravý Kristus, je falešný. „Otřesná ohavnost“ (falešné křesťanské učení, falešný kristus) stojí tam, kde by stát neměla – uprostřed Božího chrámu (v myslích oklamaných křesťanů). Člověk, který na základě falešného učení a zároveň vlastního rozhodnutí, přijal a vyznává falešného krista, potvrzuje, že nemá zájem o spasení a hodlá zemřít v ohnivém jezeře. Daniel 9,27 hovoří o smlouvě s druhou smrtí.

„On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený.“
Bible 21, Daniel 9,27

„Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 20,14

„Otřesná ohavnost“ souvisí s falešnými křesťany a jejich falešným učením o Kristu. Falešní křesťané zákeřně útočí na pravé (Kristovo) evangelium a Kristovce (Boží Izrael, pravé Židy). „Otřesná ohavnost“ odstartovala „velké soužení“, které je mířeno na Kristovce.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2. Jan 9-11

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9

Kdo, co je bezbožník a zatracenec?
Je to člověk, který šíří falešné křesťanské učení a vyznává falešného krista. Určitě v tom musíme vidět papeže a systém papežství (římský katolicismus) – falešný křesťanský směr, který slepě následují miliony křesťanů po celém světě. Je také pravda, že papež (i jeho předchůdci) se prokazatelně prohlašuje za boha (říkejte mi svatý otec, já jsem zástupce Boha na zemi).

Já tam také ale také vidím falešné křesťanské směry, v kterých se jejich představitelé přímo nebo nepřímo prohlašují za boha (já jsem ten speciálně pomazaný, kterého následujte, kupujte mé knihy…). Tito lidé, stejně jako papež, vyznávají nepravého krista. Tohoto falešného krista předávají ostatním křesťanům (v kázáních, přes knihy atd.). Nejhorší je, že tyto lidi slepě následuje mnoho křesťanů po celém světě (jejich falešné učení a zázraky). O tom je „velké soužení“. Nelze nezmínit, že falešní proroci dělají ve jménu falešného krista falešné zázraky (démonická uzdravení z fyzických nemocí atd.). Pravý Ježíš ty lidi nikdy neznal, proto to nebyla Boží moc, co zhmotňovalo ty zázraky!

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. (…) Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,13-15 a 21-23

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12

Vyznáváš pravého Krista?
Pokud vyznáváš a praktikuješ nějaké falešné křesťanské učení, které šíří nějaký falešný křesťan, jsi proti pravému Kristu (jsi antikrist). Od falešných křesťanů se mají křesťané distancovat, utéct od jejich falešného křesťanského učení (třeba i ze sboru, z kostela…) k Živému Bohu, a nebrat si ani plášť („aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť“)…

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Bible 21, 2. Korintským 2,11

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Bible 21, Skutky 17,11

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Bible 21, Efeským 5,6-11