Satan a jeho démoni jsou v žaláři, pak budou odsouzeni

Cherubova vzpoura
Z Bible víme, že nejkrásnější a nejmocnější cherub v Nebi podvedl anděly. Část andělů se vzepřela Bohu, čímž ztratila svou pozici, původní stav („nezůstali ve svém původním stavu“, Juda 1,6). Cherub, který vedl vzpouru andělů proti Bohu, se stal satanem/ďáblem. Satan byl svržen z Nebe a spolu s ním další podvedení/vzpurní andělé, které Bible nazývá démoni.

„Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,8-9


„Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne.“
Bible 21, Juda 1,6

„A ty anděly, kteříž neostříhali svého knížetství, ale opustili příbytek svůj, k soudu velikého toho dne vazbou věčnou pod mrákotou schoval.“
Kralická, Juda 1,6

Satan a jeho démoni jsou v žaláři
Satan a jeho démoni se nyní nacházejí (jsou uvězněni) v čase (který je mezi Nebem a Zemí), nemohou zpátky do Božího království (do Nebe, kde se vše odehrává mimo čas). Čekají na ukončení času a soud, který je odsoudí. Jinak řečeno, Bůh satana a jeho démony uvrhl do temného vězení, žaláře (nyní žijeme ve věku tmy, v temnotě), kde očekávají den soudu. Satan a jeho démoni čekají na poslední den staré Země, až přijde Bůh Ježíš Kristus pro své věrné (pravé křesťany) a zničí ohněm celé stvoření (aby nastalo něco nového, věčného).

Doporučené kázání k prostudování: Trojjediný Bůh. Bůh Ježíš Kristus ve Staré a Nové smlouvě

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12


„Nebo poněvadžť Bůh andělům, kteříž zhřešili, neodpustil, ale strhna je do žaláře, řetězům mrákoty oddal, aby k odsouzení chováni byli,“
Kralická, 2. Petr 2,4

„Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.“
ČSP, Efeským 6,12

„Nevíte, že budeme soudit anděly?“
Bible 21, 1. Korintským 6,3

„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše.“
Bible 21, 2. Tesalonickým 1,7-8

Ježíš Kristus láme pouta, osvobozuje
Satan přináší tmu, on je symbol pro tmu (hřích, smrt). Všichni antikristové (nevěřící a pseudokřesťané) otročí tmě. Ježíš přináší světlo. Ježíš je symbol pro světlo (spasení, život věčný). Ježíš všechny pravé křesťany osvobodil od nadvlády tmy!

Doporučené kázání a články k prostudování: Kdo, co je antikrist?, Antikrist, znamení šelmy, Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

„Já, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.“
Bible 21, Jan 12,46

„Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.“
Bible 21, 1. Jan 1,6

„abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.“
Bible 21, Skutky 26,18

Závěr
Satan a ostatní svržení andělé, které Bůh vyhostil z Božího království, se nyní nacházejí v temném vězení, kde očekávají den soudu a následnou totální likvidaci. Dobu (čas) „temného vězení“ ukončí Pán Ježíš Kristus svým slavným příchodem. Tato slavná událost je vyvrcholením evangelia. Po této události doslova dychtí každý pravý křesťan. Amen.

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj.Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale podle jeho zaslíbení vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible 21, 2. Petr 3,10-13