Ježíš Kristus není stvořená bytost!

Je Ježíš Kristus Bůh, nebo je to stvořená bytost?

Učení popírající Božství Ježíše Krista
Svědkové Jehovovi považují Ježíše Krista za Božího Syna, prvního z andělů a první Boží stvoření vůbec. Potom jsou tady křesťané, kteří považují Ježíše Krista za Božího Syna – bytost, kterou stvořil Bůh. Tito křesťané navštěvují různá křesťanská společenství. Obě tyto skupiny mají jedno společné – Ježíš Kristus je stvořená bytost, není to Bůh.

Kristus, který není Bůh, to je falešný kristus. Přes tohoto krista nikdo nemůže být spasen!

Pojďme se podívat do Božího slova
Nejprve si pojďme říct, že Boží slovo hovoří o tom, že Bůh se vyskytuje ve třech různých osobách (Otec, Syn, Duch Svatý), které jsou spolu v dokonalé jednotě – Trojjediný Bůh. O Boží Trojici hovoří Boží slovo, nezavedla ji Římsko-katolická církev.

„Kdo jest, ješto přemáhá svět, jediné, kdož věří, že Ježíš jest Syn Boží? Toť jest ten, kterýž přišel vyznamenán jsa skrze vodu a krev, totiž Ježíš Kristus, ne u vodě toliko, ale u vodě a ve krvi. A Duch jest, jenž svědectví vydává, že Duch jest pravda. Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.“
Kralická, 1. Jan 5, 5-8

Ježíš Kristus je na stejné úrovni jako Otec, tedy Nejvyšší Bůh.

„Já a Otec jedno jsme.“
Kralická, Jan 10,30

„Pakliť činím, tedy byste pak mně nevěřili, aspoň skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v něm.
Kralická, Jan 10,38

Tedy řekli jemu: Kdež jest ten tvůj Otec? Odpověděl Ježíš: Aniž mne znáte, ani Otce mého. Kdybyste mne znali, i Otce mého znali byste.“
Kralická, Jan 8,19

„Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť  berla království tvého.“
Kralická, Židům 1,8

„Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“
Kralická, Izaiáš 9,6

„Zjevilať  se jest zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem, Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě, Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista
Kralická, Titus 2,11-13

„A vímeť, že Syn Boží přišel, a dal nám smysl, abychom poznali Toho Pravého, a jsmeť v tom Pravém, i v Synu jeho Ježíši Kristu. Onť  jest ten pravý Bůh a život věčný.“
Kralická, 1. Jan 5,20

Boží slovo hovoří o tom, že Ježíš je věčný. To je důkaz toho, že je Bůh, neboť pouze Bůh je věčný (existoval vždycky).

Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky.
Kralická, Židům 13,8

Ježíš sám řekl „já jsem“. Jinak řečeno, nenarodil jsem se, nebyl jsem stvořen, existoval jsem vždycky.

„Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Prve nežli Abraham byl, já jsem.“
Kralická, Jan 8,58

Když Ježíš, řekl, že je „Alfa i Omega…“, tak tím myslel, že je nestvořený (je Bůh).

„Jáť  jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“
Kralická, Zjevení 22,13

Další prokazující Kristovo Božství:

Jejichž jsou i otcové, a ti, z nichžto jest Kristus podle těla, kterýž jest nade všecky Bůh požehnaný na věky. Amen.
Kralická, Římanům 9,5

„Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů světa, a ne podle Krista. Nebo v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně. A vy v něm jste doplněni, kterýžto jest hlava všeho knížatstva i mocnosti,“
Kralická, Koloským 2,8-10

Už Tomáš věděl, že Ježíš je Bůh.

A po osmi dnech opět učedlníci jeho byli vnitř, a Tomáš s nimi. Přišel Ježíš, a dveře byly zavříny, i stál uprostřed a řekl: Pokoj vám. Potom řekl k Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věřící. I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj.
Kralická Jan 20,26-28

Věděl to i Pavel.

„Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Mnoho lidu z Izraele pomřelo.“
ČSP, Numeri 21,5-6

„Ani pokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a od hadů zhynuli.“
Kralická, 1. Korintským 10,9

Závěr
Ježíš Kristus je Nejvyšší Bůh. Kdo přímo nebo nepřímo tvrdí, že Ježíš Kristus je pouhá stvořená bytost, je bludař a antikrist. Kdo toto vyučuje (ve sborech, videa na Youtube atd.), je falešný prorok.

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible 21, 2. Petr 2, 1-3

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible 21, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9

Dejte si velký pozor na antikristy, kteří mají vypálené znamení (cejch) na čele. Tito lidé se snaží toto antikristovské znamení předat dalším lidem. Amen.

Doporučené články k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!, Antikrist, znamení šelmy

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí.“
ČSP, 1. Timoteus 4,1-2