Je to státem uznaná církev? Je rozsouzeno – je to falzifikát

Státem uznané církve
V České republice existují státem uznané církevní organizace (tzv. právnické osoby speciálního typu), které jsou registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech. Je toto biblické? Toto nejen není biblické, ale je to také závadné. V čem? Každá taková církev byla založena na základě světských pravidel a nařízení, na základě toho musí fungovat. Já v Bibli nečtu, že by šel nějaký křesťan za světským vládcem a ptal se ho, zda může založit církevní organizaci, jak má tato organizace fungovat… Já v Bibli nečtu, že by nějaký vládce založil církevní organizaci a následně jí pravidelně finančně podporoval. V Bibli čtu o samostatných a autonomních církevních sborech (církev v Korintu, Efezu atd.).

Nejen v České republice, ale v mnoha dalších státech, vidíme světem založené organizace, které o sobě tvrdí, že jsou křesťanské a ty jediné „pravé“. Pravda je taková, že to nejsou pravé křesťanské organizace, protože je založil svět podle svých pravidel a oni podle těchto pravidel musí fungovat. Svět tyto organizace uznává, spolupracuje s nimi a pravidelně je financuje (plat kazatelů a další příspěvky). V podstatě je to tak, že je svět přes finance kontroluje a ovládá. Každá státem uznaná církev má se světem důvěrný vztah, hledá světské výhody, vyvyšuje světský systém, aktivně s ním spolupracuje a svět jí uznávaná. Každá státem uznaná „církev“ je falzifikát vytvořený ďáblem. V ČR neexistuje žádná státem uznaná církev, která by hlásala pravé evangelium!

„Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.”
ČSP, Jakub 4,4

Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti se špatností? Jaký může mít vztah světlo s temnotou?
Bible 21, 2. Korintským 6,14

Velký problém je, pokud by v budoucnosti došlo k pronásledování křesťanů, svět má k dispozici přesný seznam církví (těch státem uznaných) a podrobné informace o nich. Řada těchto církví dokonce vede písemný nebo elektronický seznam svých členů. Tím by bylo dílo zkázy dokonané.

Takže, církve, které se prezentují jako právnické osoby, vnímám jako minimálně podezřelé a nedůvěryhodné.

Křesťan má navštěvovat pouze pravou církev
Jaká to ale je? Co se týče pozemských církví, jsou to církve, které nejsou státem uznané. Pravá pozemská církev je ta, kde se v Ježíšově jménu schází minimálně dva křesťani. Pravá církev rozhodně nemusí to být mega sbor! Pravá pozemská církev je ta, která šíří evangelium pravého Ježíše Krista (Ježíš je Bůh, ne nějaká stvořená bytost) a kde je Ježíš tou nejvyšší autoritou (ne nějaký člověk, např. kazatel). Pravá pozemská církev je ta, kde se nevynucuje placení „desátků“. Pravá pozemská církev je ta, kde nepožadují dlouhodobé vyučování před vodním křtem. Pravá pozemská církev je ta, kde je jasně označen hřích hříchem a hříšník hříšníkem (např. homosexualita je hřích a homosexuál hříšník). Pravá pozemská církev je ta, kde jsou ženy odmítány jako duchovní autority nad muži. A tak dále.

Doporučená kázání a článek k prostudování: Trojjediný Bůh. Bůh Ježíš Kristus ve Staré a Nové smlouvě, Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům, Okamžitý vodní křest. Je to biblické?

„Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.“
Kralická, Matouš 18,20

A ještě (a hlavně) tady máme Kristovu církev! Kristova církev je neuchopitelná a je složena z každého, kdo má víru v pravého Ježíše Krista, kdo Mu odevzdal život a žije pro Něj. Nejvyšší autoritou této Církve není žádný člověk, ale Bůh Ježíš Kristus. Každý, kdo je v Kristu, je součástí těla Pána Ježíše Krista. Bůh nemá na zemi vyvolenou církevní organizaci, ale křesťany, kteří docházejí do různých pozemských církví.

Závěr
Rozsuzuješ, do jaké církve budeš chodit? To je dobře. To, co pustíme do své blízkosti, to nás ovlivňuje. Pokud je církev, kterou zkoumáš, státem uznaná, pak dál už nic nemusíš nic zkoumat – máš rozsouzeno – je to nepřítel pravého Boha, falzifikát založený, financovaný a kontrolovaný ďáblem. Je to hrozné, ale i díky těmto „církvím“ mnoho „křesťanů“ uslyší: „nikdy jsem Tě neznal – odejdi ode mne“ (Matouš 7,23). Tyto „církve“ jsou součástí široké cesty a „pokusu“ být křesťanem. Bible nám říká, že bludaře šířící falešné učení, které se tváří jako křesťanské, bude mnoho lidí následovat!

Doporučený článek k prostudování: „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

„Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Lukáš 13,24-27

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Panovníka, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible 21, 2. Petr 2,1-3

Když vidíme Římsko-katolickou církev, vidíme faleš spojenou s okultismem. Když vidíme Církev adventistů sedmého dne, vidíme uctívání falešného boha. Když vidíme Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (tzv. mormoni), vidíme do očí bijící faleš. To je pouze malý výčet státem uznaných církví. Celý seznam naleznete zde (nová stránka).

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2. Jan 1,9-11