Marie nebyla bezhříšná

Byla Marie bezhříšná? Je učení Římsko-katolické církve o Marii pravé?

Bezhříšná Marie v Katechismu
Učení Římsko-katolické církve říká, že Marie, matka Ježíše Krista, byla bezhříšnou a byla vzata do Nebe, kde se přimlouvá za lidi.

„Otcové východní tradice nazývají Boží Matku „celou svatou“ [Panaghia], slaví ji jako „nedotčenou jakoukoliv poskvrnou hříchu, takřka modelovanou Duchem svatým a vytvořenou jako nové stvoření“. Z Boží milosti zůstala Maria po celý svůj život nedotčena jakýmkoli osobním hříchem“
Katechismus čl. 493

„Když konečně neposkvrněná Panna, která byla uchráněna jakékoli poskvrny dědičné viny,“
Katechismus čl. 966

Toto učení je lživé!
Bible nám říká, že všichni lidé zhřešili! V Bibli nestojí „kromě Marie“. Do hříšné přirozenosti jsou zahrnuti všichni lidé včetně Marie.

„Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno:
„Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí.
Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný.“
(…) všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.“
Bible 21, Římanům 3,9-12 a 23

„Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili“
Bible 21, Římanům 5,12

„Písmo ale zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista.“
Bible 21, Galatským 3,22

Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal dobro a nehřešil.“
Bible 21, Kazatel 7,20

Z následujícího verše plyne, že Marie sama sebe považovala za hříšnici, kterou zachránil Spasitel.

„Marie na to řekla: „Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,“
Bible 21, Lukáš 46-47

Jediný, kdo nikdy nezhřešil, byl Pán Ježíš Kristus.

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“
Bible 21, 1. Petr 2,21-22