Klanění se obrazům a sochám

Je klanění se obrazům, sochám a dalším náboženským předmětům v něčem závadné? Mohou tyto předměty sloužit jako prostředník k modlitbě?

Klanění se obrazům, sochám
V římském katolicismu vidíme klanění, poklekávání a uctívání náboženských předmětů (obrazy, sochy, medailonky, růženec…). V některých případech dochází k líbání těchto předmětů. Pokud se podíváme do Katechismu, tak vidíme, že tyto předměty jsou pro římské katolíky jakýmsi médiem k modlitbě. Římští katolíci, když poklekají před nějakým náboženským předmětem, údajně neuctívají ty předměty, nýbrž toho, koho tyto předměty vyobrazují.

„Sedmý ekumenický koncil v Niceji (v roce 787) na základě tajemství vtěleného Slova prohlásil za oprávněnou — proti obrazoborcům — úctu obrazů: a to Krista, ale i Matky Boží, andělů a všech svatých. Tím, že se Boží Syn vtělil, zahájil novou „éru“ obrazů.“
Katechismus čl. 2131

„Křesťanská úcta obrazů neodporuje prvnímu přikázání, které zakazuje modly. Vždyť „úcta prokazovaná obrazu patří tomu, koho obraz představuje“, a „kdo uctívá obraz, uctívá v něm osobu, která je na něm namalována“. Čest vzdávaná posvátným obrazům je „zbožná úcta“, a nikoliv klanění, které přísluší jen Bohu.“
Katechismus čl. 2132

Jde o otřesnou modloslužbu
Už samotný fakt, že někdo pokleká před sochou, obrazem, má tento předmět jako prostředníka k modlitbě, dopouští se modloslužby, hříchu. Pro modlitbu k Bohu Ježíši Kristu nepotřebujeme žádný náboženský předmět!

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible 21, Matouš 6,6

Jak přesně vypadal nebo dnes vypadá Pán Ježíš Kristus? Nevíme. Jak vypadala Marie, matka Ježíše? Nevíme. Podobizny, které vyobrazují Ježíše nebo Marii, jsou domnělé podobizny. V podstatě jde o podobizny neexistujích bytostí. Římští katolíci se jim klaní, uctívají je a promlouvají k nim. To je otřesná modloslužba! Další věc je, že řada těchto předmětů, odkazuje na sluneční božstvo.

Papež uctívá sluneční božstvo

Závěr
Katechismus je učení démonů. Poklekat před náboženským předmětem, uctívat ho, mít ho jako prostředníka k modlitbě, je závadné. Pro modlitbu k Ježíši Kristu není potřeba žádný předmět. K Marii se modlit nemáme a nesmíme. Marie nebyla nanebevzatá, nepřimlouvá se za nás v Nebi. V Bibli o nanebevzetí Marie není ani zmínka. Kdo se modlí k nějaké stvořené bytosti (Marii a dalším „svatým“, andělům), vykonává otřesnou modloslužbu! Ano, ani k andělům se nemáme modlit. Andělé jsou pouze Boží poslové.

Kdo vykonává modlitbu k Marii nebo k jiným „svatým“, snaží se navazovat kontakt se zemřelou osobou. To je spiritismus – Bohem zakázaná praktika. Pravda je taková, že za identitou Marie se skrývají démoni snažící obelhat lidi! Mariánská zjevení (Međugorje, Garabandal a další), to je dílo démonů.

Modlitby k Marii a dalším „svatým“, modlitby k andělům, modlitba růženec, uctívání náboženských předmětů – jde o pozvánku démonů do svého života. Kdo to dělá, má problémy s démony!

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible 21, Exodus 20,4-5

„Já jsem Hospodin – tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami!“
Bible 21, Izaiáš 42,8

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible 21, Deuteronomium 4,15-18

„Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!“
Bible 21, Leviticus 26,1

„Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Bible 21, Exodus 34,14

„Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Bible 21, Lukáš 4,7-8

„Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“
Bible 21, Zjevení 19,10

„Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, připraven jest díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.“
Kralická, Zjevení 21,8