Královna nebes

Královna nebes
Podle nauky Římsko-katolické církve, byla Ježíšova matka Marie vzata do Nebe a nemusí čekat jako ostatní zemřelí křesťané na vzkříšení, které nastane až na konci věků. Marie se prý v oslaveném těle v Nebi přimlouvá za lidi. Římští katolíci titulují Marii jako pannu Marii (Marie nebyla celý svůj život panna!), Královnu nebes atd. Marie je mnoha římskými katolíky oslavována a uctívána. Problém je, že nikde v Bibli nestojí, že by Marie byla v Nebi v jakémsi těle a přimlouvala se tam za lidi. Už vůbec v Bibli není, že se k ní křesťané mají modlit. Tudíž jde o podvod, démonskou nauku. Každé falešné křesťanské učení pochází od démonů!

Jelikož je učení o „královně nebes“ falešné, uctíván je falešný bůh. Za každým falešným bohem stojí ďábel! Uctívání zemřelé Marie jako „královny nebes“ je ve skutečnosti uctívání ďábla.

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
Bible 21, Římanům 8,34

Královna nebes – bohyně Aštarté
Ve starozákonní době byla také uctívána „královna nebes“ – pohanská bohyně Aštarté. Aštarté ctil mimo jiné král Šalomoun. Už tenkrát bylo uctívání „královny nebes“ (člověkem smyšlené bohyně) pro Boha ohavností, stejně je tomu v dnešní době.

„Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích? Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi. Urážejí tím ale mě? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?“
Nuže, tak praví Panovník Hospodin: „Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv – na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody země. Vzplane a už nezhasne!“
Bible 21, Jeremiáš 7,17-20

„Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen – Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky – z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: „Nespojujte se s nimi a oni ať se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům.“ Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David.“
Bible 21, 1. Královská 11,1-6

Závěr
Nanebevzetí Marie je falešné učení, které se opírá o apokryfní literaturu a tradici římské církve. Kult „královny nebes“ (mariánský kult) je lákavou démonskou pastí, do které se celá staletí chytá mnoho lidí. Kult „královny nebes“ je nevědomé uctívání démonických božstev – ďábla a jeho démonů. Uctívání ďábla a jeho démonů má za následek démonskou parazitaci.

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible 21, 1. Jan 4,1

Díky kultu „královny nebes“ vidíme v římském katolicismu démonské oltáře, démonské předměty (např. růženec), démonské rituály (např. „křty“ novorozenců) a démony posedlé lidi. V římsko-katolických kostelích vidíme otřesnou modloslužbu, okultní symboliku a démony v akci. Mimochodem, kult „královny nebes“ je úzce spojen s uctíváním slunečního božstva. Římští katolíci uctívají různé předměty a symboly zobrazující Slunce, sluneční paprsky – sluneční božstvo. Vrcholem všeho je obrovský sluneční kruh na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, který je prakticky přes celé náměstí. Uctívání slunečního božstva = uctívání ďábla!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla!“
Bible 21, 2. Korintským 11,14

Uctívání „královny nebes“ a slunečního božstva (démonský oltář uctívající ďábla)

Mariánský kult silně znevažuje a tupí Kristovu oběť za lidstvo. Jen Bohu náleží božské uctívání a modlitby! Amen.