Uctívání relikvií

Je uctívání relikvií biblické a Bohu milé?

Co je relikvie
Relikvie jsou fyzické věci, které mají přímou souvislost se „speciálním“ zemřelým křesťanem (blahoslaveným, svatým prorokem atd.) nebo Pánem Ježíšem Kristem. Může se jednat o tělesné pozůstatky (lebka, kousky kostí apod.) nebo o předměty, které dotyčný osobně vlastnil (oděv, kniha apod.). Za relikvie jsou též považovány věci, kterých se zmíněný křesťan dotkl. Relikvie jsou velmi často spojeny s uctíváním.

Uctívání lebky knížete Václava (Česká republika)

Uctívání relikvií
Uctívání tělesných pozůstatků lidí lze spatřit nejen v buddhismu a islámu, ale také církvích, které si říkají „křesťanské, např. u římských katolíků. Římští katolíci tvrdí, že uctíváním relikvií vzdávají úctu samotnému Bohu. Tak to rozhodně není! Pravda je taková, že uctívání relikvií je pro Boha ohavnost, modloslužba, hřích. Uctíváním relikvií se vzdává úcta falešnému bohu – ďáblu a jeho démonům. Uctívání relikvií je uctívání smrti a démonský rituál.

V Bibli není jediný záznam o tom, že by nějaký křesťan uctíval relikvie. Bible hovoří o pohřbívání tělesných ostatků, ne o jejich uctívání.

„Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé.“
Bible 21, Matouš 8,22

„Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově.“
Bible 21, 1. Královská 2,10

Bohu je milé uctívání Boha v duchu a v pravdě. To znamená, být naprosto upřímný a pravdivý vůči Bohu. Uctíváním Boha v duchu a v pravdě, budujeme s Bohem důvěrný, osobní vztah.

„Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Bible 21, Jan 4,23-24

Závěr
Uctívání relikvií je nebiblické a závadné, neboť jde o uctívání a službu démonům. Křesťan by neměl uctívat smrt (ďábla), ale život věčný (Krista). Tak jako v případě modliteb k zemřelé Marii (matce Ježíše), tak i uctívání relikvií, je forma spiritismu. Spiritismus je Bohem zakázaná praktika! Uctíváním relikvií se neuctívá Bůh Bible, ale falešný bůh (ďábel). Kořeny této ohavnosti jsou v pohanském uctívání zemřelých, doufání v jejich pomoc, usmíření jejich duší apod. Závadnost této ohavnosti vidí dokonce i část nevěřících, kteří považují tuto praxi za nevhodnou až morbidní. Další věc je to, že náboženské relikvie jsou často falešné. Je spoustu lebek Jana Křtitele, dále hřebů, jimiž byl Kristus údajně přibit na dřevěný kříž… Falešné je také Turínské plátno, které je pro mnohé římské katolíky modlou. Římsko-katolická církev je plná otřesného modlářství – klanění se lidem, sochám, obrazům…

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible 21, Exodus 20,3-5

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible 21, Deuteronomium 4,15-18

Římští katolíci tvrdí, že jsou uctívány tělesné pozůstatky svatých – blahoslavených atd. Kdo je svatý podle Bible? Každý křesťan. Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi, tak je nedělejme ani my. Amen.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible 21, 1. Korintským 14,33

„Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.“
Bible 21, Koloským 3,12

„Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost.“
Bible 21, Skutky 10,34-35

„Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek – víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.
Bible 21, Efeským 6,9