Pán Ježíš Kristus dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi

Existuje křesťanské učení, které říká, že Pán Ježíš Kristus se nechal ukřižovat pouze za lidi, které si Bůh vyvolil. Jde o učení, které říká, že Bůh předurčil, že jedni půjdou do Nebe a druzí do „pekla“. Z tohoto učení plyne, že se Bůh většině lidem nedává poznat ani jednou za život, že se člověk se na základě svobodné vůle nemůže pro Boha rozhodnout. V podstatě je to tak, že někteří lidé skončí v „pekle“ díky Bohu, protože si je Bůh nevyvolil.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

„Bůh mě vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!‘ Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít.“
Bible 21, Job 33, 28-30

Ježíš dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi
Boží slovo říká, že Ježíš se nechal ukřižovat za všechny lidi. Ježíš zemřel za každého člověka, ale jeho smrt zachrání jen ty, kteří v Něho věří. Člověk se samozřejmě může na základě svobodné vůle pro Boha rozhodnout. Toto se děje tehdy, když mu Bůh dá milost poznání pravdy. Věřím, že toto se děje každému minimálně jedenkrát za život. Nevěřím, že Bůh lidem víru vmanipulovává. Nevěřím, že u finálního soudu bude moci někdo argumentovat tím, že neměl šanci se pro Boha rozhodnout.

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, člověk Kristus Ježíš, Kterýžto dal sebe samého mzdu na vykoupení za všecky, na osvědčení časem svým.“
Kralická, 1. Timoteus 2,5-6

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Bible 21, 1. Jan 2,1-2

„Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. A onť jest obět slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za hříchy všeho světa.“
Kralická, 1. Jan 2,1-2

„Vidíme ale Ježíše – který se stal o málo nižším než andělé – jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny.“
Bible 21, Židům 2,9

„Ale toho maličko nižšího andělů, vidíme Ježíše, pro utrpení smrti slávou a ctí korunovaného, aby z milosti Boží za všecky okusil smrti.“
Kralická, Židům 2,9