Neseš poselství o Ježíši Kristu?

Neseš poselství o Ježíši Kristu?
Jsi křesťan? Neseš poselství o Ježíši Kristu? Neseš Boží cestu k záchraně nevěřícím lidem?

„Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.“
Bible 21, 1. Korintským 15,3-4

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!
Bible 21, Římanům 8,34

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

Kázat Evangelium je Ježíšův příkaz
Ježíš dal svým následovníkům jasné a nezaměnitelné příkazy:

„Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.“
Bible 21, Marek 16,15-16

„Ježíš přistoupil a promluvil k nim: “Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“
ČSP, Matouš 28,18-20

Závěr
Kaž výhradně Boží (pravé) Evangelium. Pokud někdo Evangelium odmítne, je to jeho svobodné rozhodnutí. To plně respektuj. Jak, kde, komu Evangelium nést? Nech se vést Duchem Svatým a budeš vědět co a jak. Amen.

„Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen.“
ČSP, Marek 16,16