Může křesťan pít alkohol?

Co říká Bible o alkoholu? Je hřích pít alkohol?

Může křesťan pít alkohol?
Může. Písmo vysloveně nezakazuje křesťanům konzumovat alkoholické nápoje. Ježíš, když byl tady na Zemi v lidském těle, pití vína se nevyhýbal. Dokonce zázračně proměnil vodu ve víno. U Večeře Páně lámeme chléb a pijeme víno. Spravedlivý a poctivý Noe žil s Bohem a pil víno… Písmo se zmiňuje o tom, že víno může pomoct při některých zdravotních potížích.

„Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce.“
Bible 21, Matouš 26,29

„Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka 2a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: „Nemají víno.“
„Ženo, co ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“
Jeho matka pak řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám řekne.“
Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou.“ Když je naplnili až po okraj, řekl jim: „Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby.“ A tak to udělali.
Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli), zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce.“
Bible 21, Jan 2,1-10

„Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.“
Bible 21, 1. Timoteus 5,23

„Umírajícím dejte pít pivo a víno těm, kdo hořkost zakouší. Když se napijí, na bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápení.“
Bible 21, Přísloví 31,6-7

„Víno, jež smrtelníka v srdci oblaží, olej, po němž se obličej rozzáří, a chléb, který člověku dodá sil.“
Bible 21, Žalm 104,15

„Vzhůru! Jez radostně svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil!“
Bible 21, Kazatel 9,7

Ilustrační foto

Co však Písmo odsuzuje (zakazuje), je opilost a alkoholismus.

„Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem.“
Bible 21, Efeským 5,18

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.
Bible 21, Galatským 5,19-21

„Nepatři k těm, kdo se opíjejí vínem, k hltounům masa neřaď se. Pijáka i žrouta přece čeká bída, ospalost člověka do hadrů obléká!“
Bible 21, Přísloví 23,20

„Do vína nezahleď se – jak rudé je, jak v poháru jen jiskří, jak hladce klouže do hrdla! Nakonec ale jako zmije uštkne, dokáže otrávit jako had.“
Bible 21, Přísloví 23,31-32

„Také starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté: ať nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty.“
Bible 21, Titus 2,3

Závěr
Křesťan může konzumovat alkoholické nápoje. Opatrný bych byl u tvrdých alkoholických nápojů jako je vodka, whisky, slivovice, rakije apod., neboť tyto nápoje rychle navozují stav opilosti. Učit křesťany, že pití alkoholu je hřích, je falešné učení. Adventistické učení o tom, že Pán Ježíš Kristus nepil alkoholické víno, je falešné učení.

Křesťan se však rozhodně nesmí opíjet a propadnout alkoholismu (závislosti na alkoholu). Opilost totiž narušuje zdravý úsudek a schopnost realisticky přemýšlet. Kde je hranice mezi střízlivou myslí a opilostí? To musí vědět každý sám, neboť každý má tuto hranici jinde. Tady opět odkazuji na vedení Ducha Svatého. Kdo konzumuje alkohol ve velkém a často, vystavuje se riziku rozvoje vážných fyzických, duševních, duchovních problémů a démonické svázanosti (vždyť se také říká „démon alkohol“). A jak víme:

„Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,17

Na úplný závěr platí:

„Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“
Bible 21, 1. Korintským 10,31

Amen.