Má křesťan „foukat“ na lidi Ducha Svatého?

Má křesťan „foukat“ na jiného člověka Ducha Svatého s tím, aby Jím byl dotyčný pokřtěn, naplněn, uzdraven z nemocí, nebo osvobozen od démonů?

Křesťan a „foukání“ Ducha Svatého
Někteří křesťané „foukají“ na lidi (jednotlivce nebo davy lidí, věřící i nevěřící) s tím, že je chtějí na základě vlastní vůle křtít Duchem Svatým (dále jen Duch), naplnit je Duchem, vyhnat z nich nemoci (uzdravit Duchem) a démony apod. Důsledek tohoto rituálu je nepokoj, uvádění lidí do náboženských transů – změněného stavu vědomí. Toto „foukání“ je někdy kombinováno příkazem „oheň“. Člověk se snaží přikazovat Duchu (Bohu)! Tyto jevy vidíme zejména u hypercharismatiků – v pseudokřesťanském směru Hnutí Víry. V Hnutí Víry vidíme lidi, kteří vymýšlejí různé techniky, jak Boha donutit jednat. Boha donutit jednat = manipulace s Bohem!

Doporučený článek a kázání k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?, Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible 21, 1. Korintským 14,33

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

Lidé, kteří vykonávají tyto závadné rituály, odkazují na tyto verše z Bible:

„Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: „Pokoj vám.“ Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. „Pokoj vám,“ opakoval Ježíš. „Jako mě poslal Otec, i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.“
Bible 21, Jan 20,19-22

„Když tedy byl večer onoho dne, jenž byl první den týdne, a tam, kde byli učedníci, byly pro strach ze Židů dveře zamknuté, přišel Ježíš a stanul uprostřed a praví jim: Pokoj vám. A pověděv toto, ukázal jim své ruce a svůj bok. Učedníci se tedy, uzřevše Pána, zaradovali. [Ježíš] jim tedy opět řekl: Pokoj vám; jako mě vyslal Otec, posílám i já vás. A pověděv toto, dechl do nich a praví jim: Přijměte Svatého Ducha;“
Pavlíkův studijní překlad, Jan 20,19-22

Je to závadné!
Důležité je vědět, že po Letnicích je člověk Duchem pokřtěn ve chvíli, kdy uvěří, že Ježíš Kristus je Pán a Spasitel. Křest Duchem se vždy děje na základě Boží svrchovanosti. Duchem křtí výhradně Bůh, nikdy ne člověk!

„V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je zárukou našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!“
Bible 21, Efeským 1,13-14

„Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Bible 21, Římanům 8,9

On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm“
Bible 21, Lukáš 3,16-17

Podle evangelia Jana, Ježíš „foukl“ na učedníky Ducha až po svém Zmrtvýchvstání, ne tedy v době, kdy sloužil na zemi jako Bohočlověk. Toto udělal Svrchovaný Bůh v oslaveném těle, ne lidském. Je to Svrchovaný Bůh, kdo podle vlastní vůle křtí lidi Duchem, naplňuje je Duchem, dává jim dary Ducha, nadpřirozeně je uzdravuje…

„Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.“
Bible 21, 1. Korintským 12,4-11

Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví…“
Bible 21, Římanům 12,6

„Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti…“
Bible 21, 1. Petr 4,10

Další důležitá věc je, že Bůh Ježíš „foukl“ na učedníky Ducha před Letnicemi, tedy v době, kdy ještě nebyl Duch vylit.

Je tedy nebiblické a zároveň závadné, aby člověk na jiného člověka „foukal Ducha“ s tím, že ho Jím pokřtí. Závadné je také „foukat Ducha“, aby Jím byl někdo naplněn, nadpřirozeně uzdraven z nemocí, nebo osvobozen od démonů. V Bibli není jediný záznam o tom, že takto má křesťan jednat.

Závěr
Snaha „foukat“ na lidi Ducha je okultní rituál. Jde o nebiblickou, závadnou a rouhačskou techniku. Velký pozor na „foukače“, kteří se snaží disponovat (volně nakládat, rozhodují o užívání) Duchem. Jde o rouhače, kteří se dobrovolně vydávají démonskému vlivu. Démoni následně na nich parazitují. Tito lidé se snaží vyrovnat Bohu. Chtějí Mu poroučet. Mají snahu manipulovat s Bohem.

Pozor, i démonická moc dokáže „léčit“ nemoci!

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

„…budete jako Bůh…“
Bible 21, Genesis 3,5

„Nechť vás nikdo neklame prázdnými slovy, pro tyto věci přece na syny neposlušnosti přichází Boží hněv nestávejte se tedy jejich spolupodílníky – ano, kdysi jste byli tmou, nyní však světlem v Pánu; choďte jako děti světla, (neboť plod světla je ve vší dobrotě a spravedlnosti a pravdě,) zkoumajíce, co je Pánu příjemné, a nemějte spoluúčasti s neplodnými činy tmy, nýbrž je raději i kárejte“
Pavlíkův studijní překlad, Efeským 5,6-11

Nesnažte se přijímat Ducha od nějakých šarlatánů, kteří dělají závadné rituály a věří bludnému učení. Čerpejte Ducha přímo od Boha. Pak budou vaše lampy plné a připravené (viz. podobenství o deseti pannách). Amen.