Kdy dochází ke křtu Duchem Svatým?

Křest Duchem svatým
Křest Duchem Svatým je jednorázová a neopakovatelná záležitost. Křest Duchem Svatým vykonává Ježíš Kristus, nikdy ne člověk. Křtem Duchem Svatým se člověk stává součástí Kristova těla.

„Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu.“
Bible 21, Lukáš 3,15-18

„Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Bible 21, Římanům 8,9

„Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.“
Bible 21, 1. Korintským 12,13

Kdy dochází ke křtu Duchem Svatým?
Obrácení a křest Duchem Svatým nejsou od Letnic dvě časově oddělené události. Ke křtu Duchem Svatým dochází ve chvíli obrácení (kdy člověk vírou přijal Krista za Pána a Spasitele a činil pokání). Žádný křesťan nemusí čekat na křest Duchem Svatým poté, co se obrátil, znovuzrodil.

V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!“
Bible 21, Efeským 1,13-14

Doporučené kázání k prostudování: Co je rouhání proti Duchu Svatému?