Proč Todd White propaguje spojování s Římsko-katolickou církví (papežstvím)?

Todd White je křesťanský kazatel, který svým učením spadá pod Hnutí Víry. Todd tvrdí, že potkal Boha přes kontroverzního křesťanského kazatele Bennyho Hinna, který za něj v roce 2007 modlil.

Nepochopitelné je nejen to, že Todd praktikuje učení Hnutí Víry, ale i to, že propaguje spojování protestantských církví s Římsko-katolickou církví. Nedílnou součástí této církve je papežský systém! Pokud rozsuzujeme učení  Římsko-katolickou církve na základě Písem, dopátráme se k tomu, že se jedná o falešný křesťanský směr.

Proč Todd White propaguje spojování protestantů s Římsko-katolickou církví (papežstvím)? Na tuto otázku by mohl přesně odpovědět jedině Todd White. Osobně toto jednání považuji za nepochopitelné. Musím se domnívat, že Todd White nezná učení této církve. Nebo je to tak, že je pod démonickým útlakem?

Mají se křesťané spojovat s někým, kdo provozuje falešné křesťanství?
Je toto spojování od biblického Boha? Není. Mají se snad křesťané duchovně spojovat s někým, kdo provozuje falešné křesťanství? Mají se křesťané duchovně spojovat s někým, kdo se modlí k Marii (falešným bohům)? Rozhodně ne!

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

Nemluvím o tom, že máme mezi sebou nějak soupeřit, to rozhodně ne! Za všechny oklamané křesťany, kteří věří falešnému učení, se máme modlit, postit, nesoupeřit s nimi. Ale duchovně spojovat se s nimi rozhodně nemůžeme.

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Bible 21, Galatským 1,7

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible 21, Matouš 7,15

Nutno podotknout, že Kristus Pán založil církev jednu a jedinou, není potřeba nic zakládat. Všichni křesťané jsou jedno Tělo. Pozor ale, ne každý, kdo si říká křesťan, je opravdu křesťan!

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible 21, Lukáš 13,22-28