První vzkříšení bude v poslední den

Pán Ježíš Kristus slíbil, že až odejde do Nebe, znovu se pro Církev vrátí (druhý Ježíšův příchod pod nebeskou klenbu). Tehdy budou věrní vzkříšeni, obdrží oslavené tělo a budou uchváceni (nebiblicky „vytrženi“) do Nebe.

„Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“
Bible 21, Jan 14,3

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní.“
Bible 21, 1. Korintským 15,42

“Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.”
Bible 21, 1. Tesalonickým 4,15-18

Někteří křesťané spekulují o tom, kdy toto nastane (jestli před „velkým soužením“ nebo až po něm). Já osobně nevidím důvod, proč o tom přemýšlet, protože Bible o tom hovoří jasně (jasněji už to snad ani nejde). Bible jasně říká, že první vzkříšení nastane v poslední den staré Země (žádný další den už nebude – skončí čas). Kralický překlad hovoří o nejposlednějším dni.

„Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal. A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ (…) „Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. (…) Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.“
Bible 21, Jan 6,38-40, 44, 54

„Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. (…) Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. (…) Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Co bude předcházet prvnímu vzkříšení?
„Velké soužení“, které odstartuje „otřesnou ohavností“. „Otřesná ohavnost“ je uctívání falešného Krista skrz falešné křesťanské učení (kde má být pravý Kristus, tam je falešný). „Velké soužení“ má podobu útoku na duchovní Izrael (Kristovu církev). Tento útok je duchovní – církve jsou zaplaveny falešnými proroky, kteří vyučují falešné učení. „Velkého soužení“ se přímo účastní Kristova církev, protože je určeno pro ni. „Velké soužení“ neznamená války, stíhání křesťanů… To tady bylo je a bude až do úplného konce!

Doporučený článek k prostudování: Kdy začne „velké soužení“ a jakou bude mít podobu?

Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Bible 21, Matouš 24, 15-25

„Tehdy mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka.“
Bible 21, Zjevení 7,14

Druhý Ježíšův příchod nebude tajná záležitost
První vzkříšení a s tím související uchvácení spasených do Nebe, bude souviset s druhým Ježíšovým příchodem pod nebeskou klenbu. Tento příchod rozhodně nebude tajný! Jedni (spasení) budou uchváceni do Nebe a druzí (nespasení) zanecháni. Z verše “V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán” rozhodně neplyne, že zanechaní zůstanou živí! Co asi znamená „Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“? To znamená, že zanechaní budou zlikvidováni!

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“ „Kde, Pane?“ zeptali se ho. „Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“ odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:“
Bible 21, Lukáš 17,26-37 a 18,1

Skutečnost, že při druhém příchodu Ježíše budou zanechaní zničeni, je vysvětlena v následujících verších:

“Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.
Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: „Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, a těla všech lidí, svobodných i otroků, malých i velkých!“
Bible 21, Zjevení 19,11–18

“Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími – vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.”
Bible 21, 2. Tesalonickým 1,7–10