Papež: „Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti Boží a mají právo na rodinu.“

Papež František poprvé veřejně podpořil zákony, které umožňují homosexuálům vstoupit do registrovaného partnerství. Papež to uvedl v biografickém dokumentárním filmu Francesco rusko-amerického režiséra Jevgenije Afinejevského, který byl představen na filmovém festivalu v Římě.

„Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti Boží a mají právo na rodinu. Nikdo nesmí být vylučován nebo činěn nešťastným… To, co je nutné udělat, je vytvořit zákon o registrovaných partnerstvích, aby tímto způsobem měli právní ochranu.“
Papež František

Papež dal svým prohlášením požehnání homosexuálním párům! Něco takového křesťan nemůže a nesmí dělat! I když je to někdy nepříjemné, křesťan má nazývat pravdu pravdou, hřích hříchem. Křesťan má v lásce a pokoře říct homosexuálům, že dokonaný homosexuální styk je pro Boha ohavnost a hřích. Křesťan má homosexuálům kázat evengelium a vést je k pokání. Evangelium bez pokání, to je falešné evangelium.

„Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!“
Bible 21, Leviticus 20, 13

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 21,8

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
ČSP, 1. Korinstkým 6,9-10

Děti Boží?
Neuvěřitelné je, že papež označil všechny homosexuály za děti Boží. To je vysloveně lživé tvrzení! Každého člověka stvořil Bůh (je Boží stvoření), ne každý je však dítě Boží. Dítě Boží je pouze člověk, který mají víru v Ježíše Krista, který s Ním žije…

Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.“
Bible 21, Galatským 3,26-29

Registrované partnerství
Dánsko bylo první zemí, která svazky osob stejného pohlaví upravila zákonem, bylo tomu již v roce 1989, kdy zavedlo registrované partnerství. Vatikán zákon o registrovaném partnerství zatím nemá, ovšem italský parlament schválil zákon umožňující civilní sňatky homosexuálů už v roce 2016. V České republice homosexuálové mohou vstoupit do registrovaného partnerství již od roku 2006.

Homosexuálové chtějí víc! Na celosvětové úrovni jsou tlaky, aby homosexuálové mohli vstupovat do manželství a adoptovat děti! Na vině je mj. Evropská unie, která dlouhodobě propaguje sexuální úchylky (genderovou idelologii apod.).

Shrnutí
Dříve byla homosexualita trestná. Později se léčila. Pak se tolerovala. A dneska? S nadšením se propaguje, vyvyšuje a doporučuje! Díky tomu vidíme, že Pán Ježíš přijde opravdu brzy! Pravda je taková, že Bůh homosexuály (a další hříšníky) miluje a čeká na jejich pokání. Kdo uvěří v Božího Syna a bude činit pokání, toho Pán přijme. Pokání v konečném důsledku znamená, že v hříchu nepokračujeme.

“Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.”
Bible 21, Skutky 26,20

Někteří lidé považují současného papeže za pokrokového. V pokoře, lásce a zármutku musím říct, že papež je v čele tažení za zničení křesťanské církve. Římsko-katolická církev není žádnou církví, už vůbec ne křesťanskou. Je to pouhá právnická osoba speciálního typu (tzv. státem uznaná církev), kterou založil svět (ďáblův systém), kontroluje ji, ovlivňuje a financuje. Papež zastupuje pouze pozemskou organizaci, ne Boha. Podle římsko-katolického učení, papež je zástupcem (náměstkem) Ježíše Krista (Boha) na Zemi a je neodvolatelný. To je strašné rouhání! Osobně se domnívám, že papež je loutka tančící podle not okultní elity, která dělá všechno pro to, aby nastala velká vzpoura vůči biblickému Bohu (aby došlo ke zničení tradiční rodiny atd.). Tento jezuitský antikrist, který je zjevně proti Kristu, je ovládán globalistickými elitami, pro které je ovládnutí církve kriticky důležité.

Papež  veřejně propaguje homosexualitu, netradiční rodinu, ve Vatikánu se dějí pohanské rituály, učení římského katolicismu vede k hříchu a strašnému modlářství… Říkám si, kdy už římští katolíci konečně pochopí, že mají vyjít z Babylóna?  Kdo z něho nevyjde, ponese Boží soud nad „velikou nevěstkou“!

„Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.“ Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh si připomenul její zločiny.“
Bible 21, Zjevení 18,2-5