Ženská homosexualita není v Bibli jednoznačně zmíněna?

Někteří lidé se domnívají, že zatímco Bible odsuzuje sex mezi muži, nikde neodsuzuje sex mezi ženami (lesbismus).

„Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; nebo ohavnost jest.“
Kralická, Leviticus 18,22

V následujícím verších jsou zmíněni nejen homosexuální muži, ale je tam také zmíněno smilstvo obecně. Pod smilstvo spadá jakákoliv sexuální aktivita mimo manželství mezi mužem a ženou, tedy i lesbický sex.

„Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani samcoložníci, Ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví království Božího nedůjdou.“
Kralická, 1. Korintským 6,9-10

V následujících verších je opět zmíněno smilstvo. Pavel hovoří ke křesťanům! Jakákoliv sexuální aktivita mimo manželství mezi mužem a ženou (cizoložství, předmanželský sex, homosexualita…) je pro Boha nepřijatelná!

Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Bible 21, Efeským 5,3-5

Pojďme se podívat do Bible dál. List Římanům doslovně hovoří lesbismu jako o hanebnosti (odpornosti).

„Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení.“
ČSP, Římanům 1,26-27

Závěr
Když Bůh stvořil lidi, jeho záměrem bylo, aby spolu sexuálně žili výhradně v rámci manželství mezi mužem a ženou.

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Bible 21, Genesis 1,27

„Požehnané ať je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta milostná laň, ta přelíbezná srna! Jejími ňadry se stále opájej, v jejím milování se věčně utápěj!“
Bible 21, Přísloví 5,18-19

Smilstvo, tedy sex mimo manželství Bůh odsuzuje, ať už jde o praktiky homosexuální, nebo heterosexuální. K tomu patří nejen soulož, ale také hlazení pohlavních orgánů druhé osoby a také orální nebo anální sex.

Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Bible 21, 1. Korintským 6,18-20