Volat k Marii je hřích!

Může křesťan vykonávat modlitbu k Marii? Určitě ne, neboť je to duchovně nebezpečné!

Marie přímluvkyně
Marie (zesnulá matka Ježíše Krista) byla prohlášena římskou církví za blahoslavenu. Podle učení římského katolicismu byla Marie nanebevzata a v Nebi se za nás přimlouvá u Boha Otce. Pokud zkoumáme toto učení v rámci Písem, tak musíme konstatovat, že jde o falešné učení. Všechno si prověřujte! Biblická pravda je taková, že Marie je mrtvá a čeká na první vzkříšení jako ostatní křesťané. Pán Ježíš Kristus se za nás přimlouvá!

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!
Bible 21, Římanům 8, 34

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.“
Bible 21, 1. Jan 2,1

Nejhorší je, že oklamaní lidé s dobrým úmyslem volají k Marii, aby u Boha sjednala protekci. K tomu ještě používají démonské předměty (růženec) a modlibu Zdrávas Maria: „Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší…“

Toto je pro Boha ohavnost!

Jaké jsou důsledky volání k zemřelé Martii?
Jde o navazování kontaktu se zemřelou osobou, tedy o spiritismus. Oklamaní lidé nevolají k Marii, ale k božstvu – k démonům. Oklamaní lidé se dobrovolně vydávají démonům! Ti pak na nich parazitují různými způsoby.

„ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.“
Bible 21, Deuteronomium 18,11

Co mám dělat?
Z tohoto hříšného jednání je potřeba učinit pravé pokání. Hřích vyznej Bohu v „pokojíku“ a nepokračuj v něm. Zřekni se učení římského katolicismu a začni vyznávat pravého Boha. Amen.

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible 21, Matouš 6,6

„Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat.“
Bible 21, 2. Korintským 7,10

„Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať  opustí nepravost.“
Bible 21, 2.Timoteus 2,19

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Bible 21, Skutky 26,20