Soška, přívěšek, obraz Marie je modloslužebný (démonský) předmět

Maria byla matka Ježíše Krista a snoubenka tesaře Josefa. Jistě to byla bohabojná žena, když si jí Bůh vybral k tomu, aby se jejím prostřednictvím Bůh stal v Ježíši Kristu člověkem. Problém některých křesťanů je to, že věří falešnému křesťanskému učení, které říká, že Marie se v Nebi přimlouvá za lidi. Kdo toto bludné učení obhajuje, odmítá pravdivost Bible a pravého Boha!

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!
Bible 21, Římanům 8,34

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.“
Bible 21, 1. Jan 2,1

Římsko-katolická církev drze prohlásila Marii za božskou osobu, což silně znevažuje Kristovu oběť. Římsko-katolická církev je obklopena rouhavými a modloslužebnými předměty (sošky, obrazy atd.), které vedou k vyvyšování a uctívání démonů včetně ďábla, a také vedou do démonické závislosti a posedlosti démonem. Některé tyto předměty zpodobňují zemřelou Marii. Tyto předměty zobrazují člověkem smyšlenou podobiznu Marie! Je to podobné jako s podobiznou Ježíše Krista. Podobizna Ježíše s dlouhými vlasy apod., to je podvod!

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible 21, Exodus 20,3-5

Ať to víme nebo ne, za každým modloslužebným předmětem, za každým falešným bohem, stojí ďábel a jeho démoni. Soška Marie je falešný bůh, démonský předmět, kterým se uctívají démoni. Pokud používáš nějaký modloslužebný předmět, středem tvé pozornosti je démon, ne Bůh!

„Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká jí svou modlitbu: „Zachraň mě! Vždyť jsi můj bůh!“
Bible 21, Izaiáš 44,17

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible 21, Deuteronomium 4,15-18

„Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí.“
Bible 21, Zjevení 9,20

Závěr
Uctívání zemřelé Marie, modlitby k ní, mariánský kult je uctívání falešného boha, druh spiritismu, smilnění s ďáblem a jeho démony. Soška, přívěšek, obraz Marie, předmět růženec, to všechno jsou okultní (magické) předměty. Odmítejte mariánský kult a všechno s tím spojené. Napomínejte křesťanské učitele, kteří podporují mariánský kult. Amen.

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11