Římsko-katolická církev

Je skutečně Římsko-katolická církev jedinou pravou církví? Nevyučuje se tam falešné evangelium? Není v této církvi modlářství? Odpovím vám pravdivě na všechny tyto otázky.

Římsko-katolická církev
Římsko-katolická církev je označována za největší křesťanskou organizaci na světě. V čele této církve stojí papež jako římský biskup. Papež je velmi rouhavě označován za náměstka (zástupce) Ježíše Krista a je neodvolatelný. Představitelé této církve se ve velkém rozsahu spojují s politickými vládci, hledají světské výhody, prosazují své mocenské postavení ve světě… Římsko-katolickou církev svět uznává a propaguje.

Římsko-katolická církev v České republice (dle rejstříku ministerstva kultury Církev římskokatolická) je církevní organizace, která byla založena podle zákona č. 308/1991 Sb. Církve a náboženské společnosti v České republice mohou být registrovány podle uvedeného zákona, čímž se stávají z hlediska státního práva právnickými osobami speciálního typu. Takové církve jsou zřizovány podle světských pravidel. Příjmy Římsko-katolická církve jsou tvořeny zejména státním příspěvkem na platy duchovních, státními příspěvky na opravu památek, dary od věřících a vlastním podnikáním. Tato církevní organizace vlastní firmy (právnické osoby), které generují zisk.

Není pochyb o tom, že každá státem uznaní církev (právnická osoba speciálního typu), se spolčuje se světem, což je protibiblické a závadné.

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible 21, Jakub 4,4

Pravda je taková, že není potřeba zakládat státem uznané církve ani jiné právnické osoby (spolky, zkr. z.s.), neboť jediná pravá církev je Kristova církev. Kristova církev je složena z každého, kdo svůj život odevzdal Kristu. Církev není potřeba zakládat, protože už je založena – založil ji přibližně před 2 000 lety Pán Ježíš Kristus.

Tělesné nanebevzetí Marie. Marie přímluvkyně.
Katechismus římské církve učí:

„Nejsvětější Panna Maria byla po skončení svého pozemského života vzata s tělem i duší do nebeské slávy, kde se již podílí na slávě vzkříšení svého Syna, předjímajíc vzkříšení všech údů jeho Těla.“
Katechismus čl. 974

„Věříme, že nejsvětější Matka Boží, nová Eva, Matka Církve, i nadále v nebi koná svou mateřskou službu pro Kristovy údy.“
Katechismus čl. 975

„Když byla vzata do nebe, neopustila tento spasitelný úkon, ale na dále nám získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímluvami… Proto je blahoslavená Panna vzývána v Církvi jako přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a prostřednice.“
Katechismus čl. 969

Bible se o tělesném (ale ani žádném jiném) nanebevzetí Marie nikde nezmiňuje. Bible říká, že je to Ježíš, kdo se za nás v Nebi přimlouvá:

Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!
Bible 21, Římanům 8,34

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Bible 21, 1. Jan 2,1

Modlitby k Marii, „svatým“, andělům
Modlitba k Marii a „svatým“ není nic jiného, než navazování kontaktu se zemřelou osobou, tedy spiritismus. Modlitby náleží výhradně Bohu, ne žádné stvořené bytosti! Nemodlete se k žádnému zemřelému člověku ani k andělům. Andělé jsou pouze Boží poslové.

Doporučené články k prostudování: Nemodlete se k Marii, svatým. Je to proti Bohu!, Pozor na křesťanský spiritismus!, Modlitby k andělům

Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“
Bible 21, Deuteronomium 18,10-12

Věčné panenství Marie
Jde o učení, podle něhož byla Maria, matka Ježíše Krista, pannou před Kristovým narozením, během něj i po něm – pannou navždy.

„Maria zůstala „pannou, když počala svého Syna, pannou, když ho porodila, pannou, když ho nosila v lůně, pannou, když ho živila mateřským mlékem, pannou navždy
Katechismus čl. 510

Pravda je taková, že Marie nebyla pannou celý život, neboť Bible říká, že Pán Ježíš měl sourozence.

„Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud. Přišel do svého domovského města a učil je v jejich synagoze tak, že žasli a říkali: „Odkud má tenhle takovou moudrost a zázračné schopnosti? Není to snad syn toho tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda?“
Bible 21, Matouš 13,53-55

Otřesná modloslužba
V římském katolicismu vidíme otřesnou modloslužbu v mnoha podobách. Římští katolíci se klaní náboženským předmětům (malby, obrazy, sochy, medailonky, předmět růženec…) a uctívají je. V některých případech dochází k líbání těchto předmětů. Pokud se podíváme do Katechismu, tak vidíme, že tyto předměty jsou pro římské katolíky jakýmsi médiem k modlitbě. Římští katolíci, když poklekají před nějakým náboženským předmětem, údajně neuctívají ty předměty, nýbrž toho, koho tyto předměty vyobrazují.

„Sedmý ekumenický koncil v Niceji (v roce 787) na základě tajemství vtěleného Slova prohlásil za oprávněnou — proti obrazoborcům — úctu obrazů: a to Krista, ale i Matky Boží, andělů a všech svatých. Tím, že se Boží Syn vtělil, zahájil novou „éru“ obrazů.“
Katechismus čl. 2131

„Křesťanská úcta obrazů neodporuje prvnímu přikázání, které zakazuje modly. Vždyť „úcta prokazovaná obrazu patří tomu, koho obraz představuje“, a „kdo uctívá obraz, uctívá v něm osobu, která je na něm namalována“. Čest vzdávaná posvátným obrazům je „zbožná úcta“, a nikoliv klanění, které přísluší jen Bohu.“
Katechismus čl. 2132

Už samotný fakt, že někdo pokleká před nějakým náboženským předmětem, má tento předmět jako prostředníka k modlitbě, dopouští se modloslužby, hříchu. Další věc je, že ty předměty nevyobrazují skutečnou podobu Ježíše Krista, Marie… Všechno to jsou člověkem smyšlené slátaniny.

Doporučené články k prostudování: Soška, přívěšek, obraz Marie je modloslužebný (démonský) předmět, Podobizny Marie nevyobrazují skutečnou podobu Marie, Jaká byla skutečná podoba Ježíše Krista? Měl dlouhé vlasy?

Pro modlitbu k Bohu nepotřebujeme žádný náboženský předmět!

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible 21, Matouš 6,6

Bible o modloslužbě:

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible 21, Exodus 20,4-5

„Já jsem Hospodin – tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami!“
Bible 21, Izaiáš 42,8

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible 21, Deuteronomium 4,15-18

„Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!“
Bible 21, Leviticus 26,1

„Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Bible 21, Exodus 34,14

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible 21, Exodus 20,3-5

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible 21, Deuteronomium 4,15-18

Démoni mají strach z Marie a růžence
Toto je učení démonů. Démoni mají strach z Boha Ježíše Krista.

Doporučené články k prostudování: Mariánský kult. Co na to Bible?, Ježíš Kristus má vládu nad celou říší démonů, Růženec je falešný bůh

„Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.“
ČSP, Jakub 2,19

„Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: „Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!
Bible 21, Marek 1,27

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

Eucharistie – transsubstanciace
Transsubstanciace (z latiny: transsubstantiatio – „přepodstatnění“). Transsubstanciace je označení pro proměňování reálného chleba a vína ve fyzické tělo a krev Ježíše Krista tak, že z nich zůstá­vají pouze způsoby (zevnější vzhled, chuť aj.).

Pokud se během těchto rituálů má chléb stát doslovným Kristovým tělem a víno doslovnou krví, tak jde kanibalismus.

Eucharistie u římských katolíků není pravá Večeře Páně! Je to magie, démonsko-kanibalistický rituál!

Níže uvedený verš je samozřejmě myšlen obrazně, ne doslovně:

„Ježíš jim ale řekl: „Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.“
Bible 21, Jan 6,53

To Ježíš potvrzuje o několik veršů dál:

„Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život.“
Bible 21, Jan 6,63

Uctívání relikvií
Uctívání tělesných pozůstatků lidí lze spatřit nejen v buddhismu a islámu, ale také u římských katolíků. Římští katolíci tvrdí, že uctíváním relikvií vzdávají úctu samotnému Bohu. Další učení démonů! Pravda je taková, že uctívání relikvií je pro Boha ohavnost, modloslužba, hřích. Uctíváním relikvií se vzdává úcta falešnému bohu – ďáblu a jeho démonům.

Doporučený článek k prostudování: Uctívání relikvií

Uctívání relikvií je uctívání smrti a démonský rituál!

„Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé.“
Bible 21, Matouš 8,22

„Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově.“
Bible 21, 1. Královská 2,10

Relikvie knížete Václava

Falešné křty
Smysl vodního křtu: závazek smlouvy s Bohem, člověk potvrzuje víru v Ježíše Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu, pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem, obmytí od hříchů. Křtí se člověk, který na základě usvědčující moci Ducha Svatého činil pokání a na základě svobodné vůle přijal vírou pravého Ježíše Krista za osobního Vykupitele. Také je nutné chápat smysl křtu a křest dobrovolně chtít. Nemluvně, malé dítě logicky nemůže činit nic z toho! Křtít malé děti je tedy nebiblické a závadné.

Římsko-katolická církev vykonává falešné křty. Rituál „křtu“ v římské církvi není žádný nevinný rituál, neboť jde o magicko-čarodějnický rituál, u kterého hojně a ochotně asistují démoni! Kněz během „křtu“ pokropí dítěti hlavičku „svěcenou vodou“. V římském katolicismu má mít tato voda magické, nadpřirozené schopnosti. Například má vyhánět démony z objektů. Pravda je taková, že „svěcená voda“ je lidský výmysl a prostředek k démonským rituálům. Bible se o „svěcené vodě“ nezmiňuje!

Doporučené články k prostudování: Biblický křest, Pravda o svěcené vodě, Křestní list, potvrzení o křtu

Satanova symbolika
V římském katolicismu vidíme do očí bijící satanovu symboliku (hexagramy, „vševidoucí oka“, obrácené kříže, odkazy na sluneční božstvo, sochy draků, démonů…)… Tato symbolika je součástí kostelů, katedrál, chrámů a dalších objektů. Tyto objekty jsou doupata démonů, chrámy cizím božstvům a obrovský výsměch Bohu. V těchto objektech dochází k vyvyšování zemřelých lidí (Marii aj.), ke komunikace se zemřelými lidmi (již zmíněný spiritismus). Vidíme zde honosnou okázalost, otřesnou modloslužbu, oltáře cizím božstvům (démonům)… Není pochyb o tom, že tato místa jsou zasvěcena teritoriálním démonům. Jde o duchovně nebezpečná místa!

Doporučené články k prostudování: Římsko-katolická církev je samá satanova symbolika, Hexagram (Davidova hvězda) je satanův symbol!, Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?, Kult slunce,sluneční božstvo

Kostel v Německu
Obrácený kříž ve Vatikánu
Katolický kostel – otřesná modloslužba, oltář cizím božstvům

Spolčování se s okultisty
Vrcholní představitelé Římsko-katolické církve se na duchovní úrovni spolčují s okultisty. Dokonce i papež! Papež dokonce svolal modlitby ve Vatikánu k pohanské bohyni z Amazonie!

Doporučený článek k prostudování: Pohanský rituál s papežem Františkem ve Vatikánu

Pohanský rituál s papežem Františkem ve Vatikánu při sázení stromu
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Mnozí je budou následovat!
Bible nás upozorňuje na to, že povstane mnoho falešných proroků (pseudokřesťanů), kteří svedou mnoho lidí k falešnému kristu. Bible říká, že mnozí lidé se budou pokoušet vejít Božího království, ale nebudou moci. Proč? Protože věří ve falešného krista. Falešný kristus = ďábel. Pro ďábla je ideální, když si člověk myslí, že je spasený, ale ve skutečnosti není.

Zpozorněte, pokud má nějaká církevní organizace mnoho následovníků. Právě to může být znak její falešnosti!

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible 21, Matouš 24,9-13

„A procházel městy a vesnicemi, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Kdosi mu řekl: “Pane, je jen málo těch, kteří jsou zachraňováni?” On jim řekl: “Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť  mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat: „Pane, otevři nám“, on vám odpoví: „Neznám vás a nevím, odkud jste.“ Tehdy začnete říkat: „Jedli jsme před tebou i pili a na našich ulicích jsi učil.“ A on vám řekne: „Neznám vás a nevím, odkud jste. Odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti!“ Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven.“
ČSP, Lukáš 13,22-28

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Závěr
Římsko-katolická církev je falešná církev, antikrist a prostředník k přijetí znamení šelmy. Tato církev na globální úrovní šíří antikristovské učení, které vede lidi k uctívání falešného boha. Víra ve falešného boha NEDÁVÁ lidem spásu! Každá falešná církev je součástí světský systému, jehož falešným bohem je ďábel.

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmy, Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

Učení římského katolicismu není cestou ke spáse, ale cesta k démonům, ve finále je to cesta do ohnivého jezera!

Netvrdím, že všichni římští katolíci jsou ztraceni. Konečné slovo o každém z nás bude mít Bůh. Římští katolíci nutně potřebují slyšet Pravé Evangelium – dobrou zprávu o Pravém Ježíši Kristu. Myslete na to, že nebojujeme proti lidem! Milujme římské katolíky a modleme se za ně (až poznají Pravdu, ať zanechají modloslužby…). Modleme se za všechny lidi, kteří propadají učení antikristů a falešnému bohu (adventisté, Hnutí Víry…). Amen.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2. Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Bible 21, Galatským 1,7

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible 21, Matouš 7,15

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible 21, 1. Jan 4,1

Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,12