Modlitby k andělům

Andělé (dobří andělé) jsou reálné duchovní bytosti od biblického Boha. Anděly Bůh stvořil (stejně jako lidi). Tito andělé rozhodně nejsou žádná láskyplná energie, vesmírná energie, vibrace apod.! Ani biblický Bůh není žádná energie! Existují nejen dobří andělé, ale také zlí – démoni! Někteří lidé vykonávají modlitby k andělům (andělu strážnému apod.). Má každý člověk anděla strážného? Nemá. Anděla strážného má pouze člověk, kterému se má dostat spásy od Boha (věčný život v Nebi).

Doporučený článek k prostudování: Duchovní svět existuje

„Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy“
Bible 21, Židům 1,14

Může se člověk modlit k andělům? Rozhodně ne!!! Andělé jsou pouze Boží služebníci a poslové. Andělé budou například asistovat během druhého Kristova příchodu na Zemi, který bude souviset s likvidací stvoření (přírody atd.).

„Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člově­ka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“
Bible 21, Matouš 24,29-31

„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
Bible 21, 2. Tesalonickým 1,8-9

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible 21, 2. Petr 3,10-13

Různé andělské modlitby, to je od ďábla a jeho démonů! Andělíčku, můj strážníčku je tradiční modlitba, která pochází z římského katolicismu (falešného křesťanského směru):

„Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku, opatruj ji ve dne v noci od škody a od zlé moci. Duši, tělo opatruj, andělíčku strážce můj.“

Neučte děti modlit se k andělům! Ani vy to nedělejte! Je to silně závadné, duchovně nebezpečné! Učte děti, ať vykonávají modlitby k biblickému Bohu, k Ježíši Kristu. Bible nás ani v nejmenším nevede k modlitbám k andělům. V Bibli nikde nestojí, že se někdo modlil k andělům. Proto to nedělejte! Modlitba k andělům je hřích! Ve skutečnosti je to modlitba k božstvu – modlitba k démonům. Je stejné, jako když někdo vykonává modlitbu k Marii – k zemřelé osobě. Toto je Bohem zakázaná praktika!

Doporučený článek k prostudování: Pozor na křesťanský spiritismus!

Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“
Bible 21, Deuteronomium 18,10-12

Jediný prostředník mezi Bohem a lidmi je Pán Kristus Ježíš, ne Marie ani nikdo jiný. Kdo se za lidi přimlouvá v Nebi je Pán Kristus Ježíš, ne Marie. Mariánský kult je démonický!

Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!
Bible 21, Římanům 8,34

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Bible 21, 1. Jan 2,1

Základem křesťanské modlitby je modlitba k Bohu Otci, k jeho Synu Ježíši Kristu. Bůh je žárlivě milující a žárlivě touží po přímém osobním vztahu s lidmi. Nabízí nám přímý přístup před Jeho trůn, skrze odpuštění Pána Ježíše Krista. Žádným způsobem neobcházejte Boha!

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible 21, Exodus 20,4-5

„Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Bible 21, Exodus 34,14

Striktně odmítejte všechny andělské modlitby, andělské terapie, setkání s anděly, léčení s anděly, modlitby k Marii a „svatým“… Toto všechno je učení démonů a komunikace s nimi! Komunikace s démony je pro člověka duchovně velmi nebezpečná! Kdo vykonává andělské modlitby apod., ten dobrovolně (na vlastní žádost) zve do svého života démony, kteří pak mají legální právo na něm parazitovat. Tito lidé prožívají silné démonické útlaky, což se může projevovat nervozitou, strachem bez příčiny, nějakou fyzickou nebo duševní nemocí, poruchou spánku… Dokonce může dojít k přenosu démonické bytosti do člověka (démonické obsazení)!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15