Kosmická energie

Výraz „energie“
Výraz „energie“, často s přívlastkem duchovní, spirituální či kosmická, označuje v rámci esoterismu různé druhy sil, jejichž prostřednictvím má fungovat magie, alternativní medicína, paranormální jevy apod. Toto pojetí energie se výrazně liší od pojetí energie, která je různými metodami měřitelná.

Kosmická energie
Kosmická energie má být nekonečná síla, která pohání a prostupuje celý vesmír. Kosmická energie má nejen způsobovat vznik nových galaxií a navádí planety a hvězdy na jejich dráhy, má také řídit miliardy buněk v lidském těle. Člověk je prý jeden celek, jako jednotná forma kosmické energie. Kosmická energie má být pro člověka neomezený zdroj a nekonečná zásoba vitality, inspirace, tvůrčích nápadů a bohatství. Kosmická energie má být energií hojnosti. Kosmická energie prý nikdy není příčinou nemoci. Nemoci jsou projevem negativního duchovního postoje a působení negativní energie. Veškeré problémy si člověk způsobuje nesprávným myšlením, lhostejností či špatnou volbou. Když někdo myslí negativně, proud kosmické energie se v jeho podvědomí zablokuje, začne objevovat její nedostatek a nastanou potíže nejrůznějšího druhu. Pozitivní a harmonické myšlení vás prý dokáže vyléčit ze všech nemocí. Každý je schopen naučit se zmobilizovat její léčebné zákony. Musí však tomu věřit. Každý člověk může prožívat zázraky uplatnění léčivých schopností kosmické energie sám na sobě i na druhých, a to i na dálku.

Všechno toto je velký podvod!

Kosmická energie je podvod
Kosmická energie, energie čaker, pozitivní nebo negativní energie, reiki energie, energetický kanál, energetický vír, vesmírné vibrace, geopatogenní zóny, to všechno je podvod ďábla a jeho démonů! Lidé, kteří věří v tyto energie, mohou v určitých stavech (stačí víra v ně) nebo na určitých místech, pociťovat zvláštní pocity. Toto však nezpůsobuje nějaká energie, ale démoni. Ať to víme nebo ne, působnost démonů na člověka je v některých případech obrovská. Démon chce tyto lidu utvrdit v tom, že tyto energie skutečně existují. Démoni s oblibou lidi matou a zavádějí k „nekonečnému vesmíru“. Obecně řečeno, silné zaměření (fascinace) se na „nekonečný vesmír“, je démonické. Člověk, který takto myslí, podlehl učení démonů, démonické sugesci a manipulaci. Tito lidé jsou s vysokou pravděpodobností zdémonizovaní (jsou obsazeni démony)! Co se týče „nekonečnému vesmíru“, démoni s oblibou navádějí k mimozemšťanům, kteří tajně navštěvují Zemi. Stejně jako neexistuje kosmická energie, neexistují ani mimozemšťani v UFO! Někteří lidé si myslí, že komunikují s mimozemšťany, astrálními bytostmi apod., ale ve skutečnosti komunikují s démonem, který to s žádným člověkem nemyslí dobře. Tito oklamaní lidé mohou reálně slyšet hlasy, mohou mít realistická vidění, mohou se u toho cítit skvěle (fascinovaně), to všechno je ale démonické (podvod démonů).

Doporučené články k prostudování: Existují mimozemšťané v létajících objektech (UFO)?, Existují reptiliáni?, Nebezpečí channelingu

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

Příliš vysoká cena
Lidé, kteří věří v různé nadpřirozené energie nebo jimi „uzdravují“, hřeší a nemají se duchovně dobře. V mnoha případech se u nich vyskytují nejen závažné fyzické a duševní nemoci, ale i předčasná úmrtí. Léčitel Bruno Gröning, který uzdravoval „božskou energií“ (démonickou mocí), skončil velmi špatně.

Věřte v Boha
Nevěřte démonským lžím, věřte v biblického Boha, který rozhodně není žádná energie, vibrace apod. Věřte Pánu Ježíši Kristu, který je jediná cesta do k Bohu a do Nebe.

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible 21, Římanům 10,9-11