Existuje Bůh? Ano! Kdo teda stvořil Boha?

Existuje Bůh? Kdo stvořil Boha? Kdo stvořil Zemi? Otázky, na které známe pravdivou odpověď.

Existuje Bůh?
Biblický Bůh existuje ve třech osobách: Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý. Je to jeden Bůh ve třech osobách – Trojjediný Bůh. Biblický Bůh rozhodně není žádná neosobní energie, vibrace apod.! Podívejte se okolo sebe. Myslíte, že to všechno okolo nás (příroda, lidé…) vzniklo náhodou? Tisíce a miliony náhod… Podívejte se na své tělo. Myslíte, že vaše tělo vzniklo náhodou? Lidské tělo funguje tak dokonale, že nemohlo vzniknou náhodou! Úplným nesmyslem je, že každý člověk má v rodokmenu opici (evoluce).

„Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.“
Bible 21, Židům 3,4

Boha nikdy nikdo neviděl
Možná namítnete, že Boha nikdy nikdo neviděl. Ano, je to tak. Jenže myšlenky také nevidíte a přesto víte, že existují. I když je pro nás Bůh „neviditelný“, přesto Jeho přítomnost cítíme a vidíme…

„Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha.“
Bible 21, Matouš 5,8

Kdo stvořil Boha?
Bůh nemá počátek ani konec. Bůh existoval vždycky. Bůh je věčný. Člověk je omezen časem, takže to těžko chápe. Bůh stvořil počátek, tedy čas (minulost a budoucnost). Bůh existuje mimo čas, je nad hmotou a časem, proto také čas mohl stvořit. Ten, kdo něco stvořil, automaticky neznamená, že musel být také stvořen!

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
Bible 21, Genesis 1,1

„Dříve než se zrodily hory, než jsi zrodil zemi a celý svět, od věků navěky jsi ty, Bože.“
ČSP, Žalm 90,2

„Králi věčnosti, neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva po celou věčnost.“
Bible 21, 1. Timoteovi 1,17

„Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“
Bible 21, 2. Petr 3,8 (odkaz na „bezčasí“)

„Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!“
Bible 21, Žalm 90,4 (odkaz na „bezčasí“)

Kdo stvořil Zemi?
Bůh. Jiné možnosti nejsou. Nic stvořilo všechno, nebo všechno stvořil Bůh? Na tuto otázku existují také pouze dvě odpovědi. Která z nich je logičtější? Všechno stvořil Bůh! Nesouhlasíte? Tvrdíte, že Země (a všechno co je na ní – čas, lidi, příroda, živočichové…) vznikla náhodou a bez příčiny? Miliony náhod… To je nesmysl!

Bůh stvořil Zemi a Nebe (Boží království). Země a Nebe pominou, Bůh však zůstává stejný…

„Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zestárnou jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou“.
Bible 21, Židům 1,10-12

Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.“
Bible 21, Skutky 17,24-28

„Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce ví, kdy má zapadat.“
Bible 21, Žalm 104,19

Hraje s námi Bůh hru na schovávanou?
Někdo by mohl podotknout, že když Bůh existuje, proč se neukáže na obloze všem lidem? Jsme tady jenom na zkoušku, jak obstojíme, záleží jen a jen na nás. Pokud budeme poslouchat satana, skončíme v „pekle“, pokud budeme žít podle Boží vůle, můžeme očekávat život věčný na nové Zemi a v novém Nebi, kde nebudou nemoci, žádné utrpení a všechno to, co se děje v tomto zlém světě, bude navždy zapomenuto. Kdyby se Bůh ukázal všem lidem, bylo pro něj takové „uvěření“ bezcenné, neboť člověku byla dána svobodná vůle.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle – já stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat – vždyť už v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude už nikdy rozléhat! Už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si mí vyvolení užijí. Už se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin – oni i jejich potomci! Ještě než zavolají, já jim odpovím; ještě než domluví, já je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.“
Bible 21, Izaiáš 65,17-25

Satanův klam
Satan klame lidi tím, že jim vnutil myšlenku, že neexistuje. Satan nemůže připustit svou existenci, protože by automaticky muselo existovat dobro – Bůh. Satan předložil lidem evoluci, aby je oklamal. Satan vnutil lidem myšlenku, že mnoha miliardami let došlo k náhodné explozi, které lidé říkají velký třesk, a při tomto velkém třesku vznikla hmota, energie, prostor a čas. Pokud se nad tím zamyslíte, tak to není ani logické, ani to nedává smysl. Je nelogické, aby čas vznikl (náhodou) při velkém třesku.

Doporučený článek k prostudování: Bůh tvoří lidi. Evoluce je podvod

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy – dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.“
Bible 21, Žalm 139,13-16

evoluce

Závěr
Bůh stvořil Zemi a Nebe (Boží království). On je vlastník všeho stvoření. To si uvědomují ti, kteří v Něho věří (křesťané). Všudypřítomný Bůh všechno dozoruje a řídí. Z Boží přítomnosti není nic vyjmuto!

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!“
Bible 21, Žalm 24,1-2

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí  (pozn. „hádes“) – i tam jsi!“
Bible 21, Žalm 39,7-8

Křesťané žijí s Bohem. Žít s Bohem znamená, spoléhat se na Boha. Kdo se spoléhá na Boha, žije v klidu – užívá si radosti a pokoje v Duchu Svatém.

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Bible 21, Matouš 6,25

Jak do dostat k Bohu, do Nebe? Jediná cesta je Pán Ježíš Kristus. Amen.

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible 21, Římanům 10,9-11