Existuje Bůh? Ano! Kdo teda stvořil Boha?

Existuje Bůh? Kdo stvořil Boha? Kdo stvořil Zemi? Otázky, na které známe pravdivou odpověď.

Existuje Bůh?
Biblický Bůh existuje ve třech osobách: Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý. Je to jeden Bůh ve třech osobách – Trojjediný Bůh. Biblický Bůh rozhodně není žádná neosobní energie, vibrace apod.! Podívejte se okolo sebe. Myslíte, že to všechno okolo nás (příroda, lidé…) vzniklo náhodou? Tisíce a miliony náhod… Podívejte se na své tělo. Myslíte, že vaše tělo vzniklo náhodou? Vemte si, jak lidské tělo dokonale funguje. To nemohlo vzniknou náhodou!

„Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.“
Bible 21, Židům 3,4

Boha nikdy nikdo neviděl
Možná namítnete, že Boha nikdy nikdo neviděl. Ano, je to tak. Jenže myšlenky také nevidíte a přesto víte, že existují. I když je pro nás Bůh „neviditelný“, přesto Jeho přítomnost cítíme a vidíme…

„Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha.“
Bible 21, Matouš 5,8

Kdo stvořil Boha?
Bůh nemá počátek ani konec. Bůh existoval vždycky. Bůh je věčný. Člověk je omezen časem, takže to těžko chápe. Bůh stvořil počátek, tedy čas (minulost a budoucnost). Bůh existuje mimo čas, je nad hmotou a časem, proto taky čas mohl stvořit. Ten, kdo něco stvořil, automaticky neznamená, že musel být  taky stvořen!

„Králi věčnosti, neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva po celou věčnost.“
Bible 21, 1. Timoteovi 1,17

Kdo stvořil Zemi?
Bůh. Jiné možnosti nejsou. Nic stvořilo všechno, nebo všechno stvořil Bůh? Na tyto otázku existují také pouze dvě odpovědi. Která z nich je logičtější? Všechno stvořil Bůh! Nesouhlasíte? Tvrdíte, že Země (a všechno co je na ní – čas, lidi, příroda, živočichové…) vznikla náhodou a bez příčiny? Miliony náhod… To je nesmysl!

Bůh stvořil Zemi a Nebe. Země a nebesa pominou, Bůh však zůstává stejný…

„Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zestárnou jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou“.
Bible 21, Židům 1,10-12

Hraje s námi Bůh hru na schovávanou?
Někdo možná podotkne, že když Bůh existuje, proč se neukáže na obloze všem lidem? Jsme tady jenom na zkoušku, jak obstojíme, záleží jen a jen na nás. Pokud budeme poslouchat satana, skončíme v „pekle“, pokud budeme žít podle Boží vůle, můžeme očekávat život věčný na nové Zemi a v novém Nebi, kde nebudou nemoci, žádné utrpení a všechno to, co se děje v tomto zlém světě, bude navždy zapomenuto. Kdyby se Bůh ukázal všem lidem, bylo pro něj takové „uvěření“ bezcenné, neboť člověku byla dána svobodná vůle.

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle – já stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat – vždyť už v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude už nikdy rozléhat! Už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si mí vyvolení užijí. Už se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin – oni i jejich potomci! Ještě než zavolají, já jim odpovím; ještě než domluví, já je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.“
Izaiáš 65,17-25

Satanův klam
Satan klame lidi tím, že jim vnutil myšlenku, že neexistuje. Satan nemůže připustit svou existenci, protože by automaticky muselo existovat dobro – Bůh. Satan předložil lidem evoluci, aby je oklamal. Satan vnutil lidem myšlenku, že mnoha miliardami let došlo k náhodné explozi, které lidé říkají velký třesk, a při tomto velkém třesku vznikla hmota, energie, prostor a čas. Pokud se nad tím zamyslíte, tak to není ani logické, ani to nedává smysl. Je nelogické, aby čas vznikl (náhodou) při velkém třesku…

evoluce

Závěr
Bůh existuje a stará se o nás na každý den. Kdyby Bůh neexistoval, lidstvo by už dávno nebylo. Bůh všechno dozoruje a řídí. Kdo chce, vidí. Žít s Bohem, spoléhat se na Boha, znamená žít v klidu – zažívat radost a pokoj v Duchu Svatém.

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Bible 21, Matouš 6,25

Jak do dostat k Bohu, do Nebe? Jediná cesta je Pán Ježíš Kristus.

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible 21, Římanům 10,9-11