Má každý člověk v rodokmenu opici? Je evoluční teorie pravdivá?

Charles Darwin prý dokázal, že člověk pochází z opice. Opravdu vznikl člověk z opice? Má každý člověk v rodokmenu opici?  Darwin v knize O vzniku druhů přirozeným výběrem napsal, že zvířata se vyvinula maximálně ze čtyř či pěti společných předků a rostliny z téhož, či menšího počtu. Prosím vás, stačí přemýšlet, pak musí každý evoluční teorii zavrhnout! Evoluce nedává odpověď na otázku, co bylo dříve, vejce nebo slepice. Evoluce nedává odpověď na otázku, jak vznikl první savec, kdy a za jakých okolností se vyvinul. Evoluce nedává odpověď…

Evoluční teorie je satanovo učení
Evoluční teorie sama o sobě říká, že je podvodná, protože jde o teorii (teorie je pouze teorie, nejde o fakta). Evoluční teorie je založena výhradně na spekulacích! Evoluční teorie je satanovo učení!

Doporučený článek k prostudování: Evoluce je velký podvod!

„Na velké valné hromadě bylo rozhodnuto, že Satan bude osobně učit Charlese Darwina, položit základy jeho evolučním teoriím. Byl učen samotným Satanem. Satan a jeho poradci pochopili, že pokud byl někdo naveden věřit v evoluční teorii, dokonale to v jeho životě zničí biblickou představu stvoření, pád člověka a nárok na vykoupení. Kdokoliv učí evoluční teorii je považován za kazatele skvělého náboženského systému. A řekl, že každý učitel té teorie je duchy uznávaný jako velmi hodnotná osoba. A že mu dává velice zvláštní posvěcení od samotného Satana. Tak, že dostane velkou moc, jak vnuknout duchovní slepotu, schopnost přesvědčit a konvertovat.“
Roger Morneau (video zde)

Evoluce, nebo stvoření?
Bible je Boží slovo, takže stvoření! Biblická pravda o stvoření světa:

„Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den. I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý. I řekl Bůh: Ať se vody pod nebesy shromáždí na jedno místo a ukáže se souš. A stalo se tak. Bůh nazval souš zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh: Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo se tak. Země vydala trávu, zeleň vysévající semeno podle svého druhu a stromoví nesoucí ovoce, ve kterém je jeho semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den třetí. I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let. A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi. A stalo se tak. Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy. Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo od tmy. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou. Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy života, jimiž se začaly hemžit vody, podle jejich druhů, také každého okřídleného létavce podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A Bůh je požehnal slovy: Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; a létavci ať se rozmnoží na zemi. A byl večer a bylo ráno, den pátý. I řekl Bůh: Ať země vydá formy života podle jeho druhu: Dobytek, plazy a zemskou zvěř podle svého druhu. A stalo se tak. Bůh učinil zemskou zvěř podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a každého zemského plaza podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý. “
ČSP, Genesis 1,1-31

Shrnutí
Evolucionisté tvrdí, že člověk je vyvinutým zvířetem s opičími předky, že jsme díla náhody, že Země je dílo náhody – miliony a miliony náhod… Lidé se prý vyvinuli z opic, ty se ale vzaly kde? Bible nám říká, že člověk je stvořen k Božímu obrazu a ostatní tvorové jsou zde stvořené pro něj. Nejsme díla náhody, jsme Boží stvoření! Není pochyb o tom, že Darwinova evoluční teorie je podvodná. Nebo chce snad někdo tvrdit, že evoluční proces (opičí proces) stále trvá? Chce snad někdo tvrdit, že každý člověk v má rodokmenu opici? Z Bible lze vyvodit, že Země je stará přibližně 6 000 let, ne miliardy let, jak je lidem podvodně prezentováno (věda, školství, média…). Každý, kdo měl před tisíci lety děti, má dnes pravděpodobně miliony potomků. Každý z nás má miliony předků, je tedy vysoce pravděpodobné, že jsou mezi nimi středověký monarchové, židé… Co je nepravděpodobné, respektive nemožné, že jsou mezi nimi opice.

V přírodě má všechno svůj řád. Běžte do přírody a musíte poznat, že to tady někdo stvořil a udržuje!

„Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.“
Bible 21, Židům 3,4

„Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Bible 21, Římanům 1,19-20