Jak vypadá satan? Má satan křídla?

Kdo je satan? Odkud přišel? Kdo ho stvořil? Jakou podobu má satan?

Jak dnes vypadá satan?
Satan/ďábel je duchovní bytost, padlý anděl, který byl svržen z Nebe na zem a spolu s ním další vzpurní andělé. Satan byl v Nebi vysoko postavený cherub (andělská bytost), který kvůli své pýše a vzpouře padl. Nyní se nachází v čase, svádí lidi k hříchu a čeká na likvidaci v ohnivém jezeře.

Přestože satan nemá hmotné tělo (je duch), jeho tělo nějakou podobu má.

„Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.“
Bible 21, Židům 1,14

„Vizte ruce mé i nohy mé, žeť v pravdě já jsem. Dotýkejte se a vizte; neboť duch těla a kostí nemá, jako mne vidíte míti.“
Kralická, Lukáš 24,39

Světské prostředky (televizní pořady, pohádky, internetové fotobanky aj.) nám ukazují satana jako odpudivou bytost s temnými rysy: rohy, ocas, chlupaté tělo, kopyta… Takto satan samozřejmě nevypadá. Tuto smyšlenou podobou nám chce vnutit on sám. Možná nám chce tak nahnat strach.

Jak ve skutečnosti satan vypadá? Pojďme se podívat do Bible.

Satan byl v Nebi krásným cherubem (krásným andělem), respektive je to tak, že Bůh stvořil cheruba, ne satana. Z cheruba se později vlastní vinou stal satan. Bible o něm hovoří metaforicky:

„Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, pokrývaly tě všechny drahokamy: rubín, topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, safír, malachit a smaragd i zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, kdy jsi byl stvořen. Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. Pro množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo násilím a zhřešil jsi. Tu jsem tě zbavil svatosti a vykázal z Boží hory a vyhladil jsem tě, zastírající cherube, zprostřed ohnivých kamenů. Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou skvělost. Svrhl jsem tě na zem před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali.“
ČSP, Ezechiel 28,13-17

O cherubech čteme už v knize Genesis:

„A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.“
Kralická, Genesis 3,24

Součástí svatostánku, chrámu, předmětů jim patřící, bylo zobrazení cherubů.

„Vyrobíš k ní také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové ať mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici.“
Bible 21, Exodus 25,17-20

„Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký. Jedno i druhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů, a tak bylo rozpětí jeho křídel celkem 10 loktů. Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktů.“
Bible 21, 1. Královská 6, 23-25

O okřídlené cherubech čteme také v žalmech.

„Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech větrných.“
Bible 21, Žalm 18,11

Pokud bych měl shrnout výše uvedené, tak je možné, že satan má dodnes křídla. Bible říká, že byl svržen (shozen) z Nebe dolů na zem. Byl svržen a létal? „Spadnul“ tak, jak ho Bůh stvořil (anděla s křídly)? Bible říká, že satan ovládá ovzduší. Naznačuje to snad, že má křídla a létá? Stoprocentně to nevíme. Stoprocentně víme, že satan není všudypřítomný (na rozdíl od Boha), je omezen na jedno místo v čase (Zachariáš 3,1).

„a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,9

„Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.“
Bible 21, Lukáš 10,18

„I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech.“
Bible 21, Efeským 2,1-2

Bible říká, že satan je „tma“. Satan nenese světlo (dobro), on nese tmu (zlo). Bible nám tedy ukazuje satana jako „temnou bytost“. To samozřejmě nutně nemusí znamenat, že jeho tělo má tmavou barvu.

„abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.‘
Bible 21, Skutky 26,18

Bible hovoří o způsobech satanova jednání, ne jak v současnosti vypadá. Tady je vidět, co je pro člověka důležitější. Zjevně je důležité vědět, jakými prostředky na nás útočí, koho si používá, jak se mu bránit…

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Bible 21, 1. Petr 5,8-9

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,11-12

Důležité je vědět, že satan se převléká (maskuje) za anděla světla (za dobro), že je pokušitel, otec lži… Satan je arcilhář, který zasévá křesťanům pochybnosti, vytváří falešná učení a falešné církevní organizace, napodobuje dary Ducha Svatého…

„Když jsem to tedy už nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 3,5

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla!“
Bible 21, 2. Korintským 11,14

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible 21, Jan 8,44

Závěr
To, jak satan dnes vypadá, nevíme, vlastně to ani není důležité. Bible neklade důraz na to, jak satan vypadá, ale na to, jak se bránit jeho útokům. To je důležité!

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Bible 21, 2. Korintským 2,11

„Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,4-8

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Bible 21, Jakub 4,7-8

Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“ ¹¹ Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.“
Bible 21, Matouš 4,10-11

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1.Tesalonickým 5,21-22

Důležité je vědět, že satan je absolutně podřízený Bohu Ježíši Kristu. On bez Božího svolení nemůže dělat vůbec nic. Boží všemohoucnosti a vševědoucnosti se ve stvoření nevyhne nikdo a nic, ani satan a jeho démoni. Takže se ve všem spoléhejme na Boha, užívejme radosti a pokoje v Duchu Svatém. Amen.

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15