Bůh je tvůrce lidí, dává jim život i smrt

Děti se ve školách učí, že člověk vznikl vývojem (evolucí) z opic. Z tohoto učení plyne, že každý člověk má v rodokmenu opice. To je pochopitelně nesmysl. Evoluce je satanův podvod! Pravda je taková, že každý člověk je stvořený svrchovaným Bohem. Svrchovaný Bůh dává všem lidem život i smrt. On je jejich tvůrce a vlastník. Dává jim fyzické tělo, myšlení, rozum, svobodnou vůli… Bůh je tvůrce všeho stvořeného, živého i neživého. Svrchovaný Bůh je nad vším stvořeným – Nebem, Zemí, lidmi, satanem… Satan byl také stvořen Bohem. Respektive je to tak, že byl stvořen cherub, z které se stal satan zvaný ďábel.

„Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí.“
Bible 21, Genesis 2,7

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. „Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.“
Bible 21, Skutky 17,24-28

„Vězte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe.“
ČSP, Žalm 100,3

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy – dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.“
Bible 21, Žalm 139,13-16

„Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem.“
Bible 21, Jeremiáš 1,5

„Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.“
Bible 21, Izaiáš 40,6-8

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Bible 21, 1. Samuel 2,6-7

„Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, ať poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, ať stojí jakkoli! séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna má naděje v tobě spočívá!“
Bible 21, Žalm 39,5-8

„Hle – mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší.“
Bible 21, Ezechiel 18,4

„Že nikoli, dokudž duše má ve mně bude a duch Boží v chřípích mých,“
Kralická, Jób 27,3

„Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela. On ji ale vzal za ruku a zvolal: „Děvčátko, vstaň!“ Tehdy se do ní vrátil duch a ihned vstala.“
Bible 21, Lukáš 8,53-55

„…než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.“
Bible 21, Kazatel 12,7

„Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
Bible 21, Job 1,21

„Hospodin Mojžíšovi řekl: „Hle, brzy ulehneš ke svým otcům.“
Bible 21, Deuteronomium, 31,16

„Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!“
Bible 21, Žalm 90,10

„Tehdy si Hospodin řekl: „Můj duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelný tvor! Ať jeho dny trvají už jen sto dvacet let.“
Bible 21, Genesis 6,3

K výše uvedenému je určitě dobré dodat, že ne každý se musí bát zemřít. Tím myslím tělesnou smrt. Křesťané, ti, kteří mají víru v Ježíše Krista, kteří s Ním dnes a denně žijí, budou mít život věčný (spasení). Ano, je tady dobrá zpráva! Ježíš Kristus přemohl svou smrtí na kříži smrt a svým vzkříšením dal všem, kteří v Něho věří, věčný život. Po ukončení tohoto života, který přináší radost i utrpení, čeká na křesťany vzkříšení a pak život věčný. Díky Ti Ježíši!

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“
Bible 21, Jan 11,25

Jak jsi na tom ty?
Pokud chceš mít také život věčný, na základě své osobní víry, přijmi Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele – přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele právě teď.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6