Kolik let je vyměřeno člověku?

Kolik let je vyměřeno člověku? Kdy je čas k smrti člověka? Jakého věku se pravděpodobně dožijete?

Každý člověk je Boží stvoření. Člověk se narodí, žije, nakonec zemře. Fyzická smrt je přirozenou součástí života. Kdy je čas k smrti člověka? V prvé řadě je potřeba si říct, že je to Bůh, kdo stojí nad životem i smrtí.

„Vždyť tys utvořil mé ledví, utkal jsi mě v lůně mé matky. Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen — vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné — má duše to velmi dobře ví. Před tebou nebyla skryta má kostra, když jsem byl utvářen vskrytu, utkán v útrobách země. Tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny — utvářely se, nebyl ani jeden z nich.“
ČSP, Žalm 139,13-16

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Bible 21, 1. Samuel 2,6-7

„Nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím; Hospodin dal a Hospodin vzal. Budiž požehnáno Hospodinovo jméno.“
Kralická, Job 1,21

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible 21, Skutky 17,26-27

Bible nám říká, že čas k pozemské smrti je mezi sedmdesátým a osmdesátým rokem. Někdo zemře před sedmdesátým rokem, někdo se dožije sta let. Proč to tak je, nevím. To ví pouze Bůh. Pouze Bůh ví, proč se dějí některé věci. Bible říká, že věková hranice dožití je maximálně 120 let.

V reálném životě vidíme, že většina lidí umírá mezi 70-80 rokem života. Tady vidíme pravost Bible!

Ne vždy tomu tak bylo. Původní lidé žili podstatně déle. Díky synům Božím (lidskému hříchu), Bůh zkrátil věk dožití.

Doporučený článek k prostudování: Synové Boží, obři, Nefilim

Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!
Bible 21, Žalm 90,10

„Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.
Bible 21, Genesis 6,2-3

„Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel.
Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel.
Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel.“
Bible 21, Genesis 5,3-11

Ne každý se musí bát zemřít (fyzická smrt)! Ti, kteří mají víru v Pána Ježíše Krista, budou na konci věků vzkříšeni k nesmrtelnosti. Nebe je skutečné místo! Ne žádné „hudební“ nebo „herecké nebe“, ale Nebe (Boží království) je reálné. Cesta do Božího Království je Ježíš Kristus.

Doporučené: Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“
Bible 21, Jan 11,25

„Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Bible 21, Jan 3,36