Ježíš: „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“

Pán Ježíš Kristus, těsně před nanebevzetím, učedníkům řekl:

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Bible 21, Matouš 28,18-20

Platila Ježíšova slova pouze pro učedníky? Ježíš učedníkům řekl: „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ Co znamená „až do skonání světa“? Učedníci už nežijí, tudíž je jasné, že Ježíšovo konstatování „až do skonání světa“ platí až do konce světa, konce času. Jinak řečeno, Ježíšovo zaslíbení má časový přesah – platí pro všechny křesťany.

Každý křesťan má pravomoc:

„Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: „Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.“
Bible 21, Matouš 10,5-10

Pokud vám bude někdy bude mizerně, vzpomeňte si na to, že Ježíš je s vámi pořád. Tedy i ve chvílích, kdy zažíváte soužení.

Křesťan má za sebou Toho, který má absolutní moc ve stvoření (Matouš 28,18). Bůh Ježíš je hlavou každé vlády a mocnosti. Ježíš je svrchovaně nad politiky i nad celou říší démonů včetně ďábla.

Amen.

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.“
Bible 21, Římanům 11,36