Sekta, sektář

Sektář, sekta
Sektář, sekta – z latiny sectus = odříznutý, oddělený. Co se týče křesťanství, sektář je odpadlík od pravého křesťanského učení. Sektář věří ve falešné učení, které si říká křesťanské. Falešné učení = učení démonů. Sektář je učedník démonů a hlasatel jejich učení. Sektář zpravidla nadmíru toto učení zdůrazňuje. Často chce odtrhnout skupinu (pravé křesťany), aby ho následovala. Sektář je pokrytec, který má „vypálený cejch na vlastním svědomí“. Tento „cejch“ (falešné učení) se snaží předat dalším lidem! Sektář vytváří společenství, které lze nazvat sekta. Vedení těchto „církví“ je ovládané démony.

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení (pozn. cejch) na vlastním svědomí.“
ČSP, 1. Timoteus 4,1-2

Je velmi závažné, že každé sektářské smýšlení (falešné učení) odnímá lidem pravého Boha! Římští katolíci mají svého boha, adventisté mají svého boha, svědkové Jehovovi mají svého boha, branhamisté mají svého boha, Hnutí Víry má svého boha… Falešný bůh = satan!

„Dávejte si pozor, abyste nepřišli o to, na čem jsme pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
ČSP, 2. Jan 8-11

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9

Sektáře (rozvratníka) máme upozornit na jeho hříšné jednání.

„Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni. Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“
ČSP, Titus 3,10

Jeden příklad z mnoha
Učení o uchvácení (někdy nepřesně zvané „vytržení”) věrných, které nastane během Kristova druhého sestoupení pod nebeskou klenbu současně se vzkříšením, je biblické (pravé). Ze sektářského učení plyne, že toto může nastat až ve chvíli (ne dříve), kdy se objeví hlavní a finální Antikrist, který se usadí v tzv. Třetím chrámu v Jeruzalémě (místo současné mešity). Další bod tohoto sektářského je, že po vzkříšení a uchvácení věrných do Nebe, mají přeživší dlouhodobě žít (dostanou druhou šanci uvěřit v Krista). To je opak pravého učení, neboť Bible říká, že první vzkříšení nastane v poslední den staré země (žádný další den už nebude – skončí čas) a zanechaní zemřou („Kde je mrtvola, tam se slétnou supi“, Lukáš 17, 37).

Nelze přehlédnout, jak sektáři své učení o uchvácení nezdravě „tlačí“ (nadmíru ho zdůrazňují, až fanaticky). Satan vede lidi do extrémů. Další problém je, že se tito lidé snaží ostatním, kteří nesdílejí jejich učení, vnutit (manipulace – znak démonické aktivity), že oni nečekají na Krista a vzkříšení. To je ukázkový příklad manipulativního chování a nespravedlivého soudu. Pravý křesťané čekají na Krista (bdí), na první vzkříšení a na Domov spravedlnosti. Pravý křesťané ví, že druhé Kristovo sestoupení pod nebeskou klenbu, bude nejen souviset se vzkříšením věrných, ale také s ukončením historie lidstva a času.

Doporučené články k prostudování: Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení, Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Rozsuzovat každé učení
Rozsuzovat každé učení je povinností každého křesťana. Nikdo u finálního soudu nebude moci říct, že byl někým sveden – to učil náš kazatel, to učil člověk, za kterým stálo tolik lidí, to jsem četl v křesťanské knize, ten člověk dělal tolik zázraků…

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5, 21-22

Písmo nás upozorňuje na to, že mnoho lidí bude následovat falešné proroky:

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible 21, 2. Petr 2,1-3

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible 21, Matouš 24,9-13

Písmo nás upozorňuje na to, že jsou lidé, kteří mají víru ve falešného boha (falešného krista) a ve jménu tohoto boha dělají falešné (démonické) zázraky. To, že někdo dělá zázraky, to ještě nutně nemusí znamenat, že původcem těchto zázraků je pravý Bůh.

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy zločinci!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

„Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené“
Bible 21, Marek 13,22

Písmo nás upozorňuje na falešné proroky, kteří spolupracují s démony:

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible 21, 1. Jan 4,1

Čtěte Písmo a řiďte se jím!

Amen.