Bůh je vydá „velkému soužení“

Falešní proroci, falešné křesťanské učení
Z Písma a vlastních zkušeností víme, že falešní proroci šíří falešné křesťanské učení (každé takové učení pochází od démonů), čímž navádí křesťany uctívat cizího boha. Falešní proroci v satanově moci (démonickou mocí) vykonávají klamná znamení a zázraky. Toto se děje od raného křesťanství a bude se to dít až do druhého Kristova příchodu (ukončení času).

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible 21, 1. Jan 4,1

„Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Bible 21, 2. Korintským 11,2-4

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. (…) Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘
Bible 21, Matouš 7,15 a 21-23

Falešní proroci způsobují „velké soužení“
Falešní proroci způsobují tzv. „velké soužení“, které odstartovalo „otřesnou ohavností“. „Otřesná ohavnost“ znamená, vykonávat něco otřesně ohavného – vyznávat falešného krista – kde má být pravý Kristus, je falešný.

Doporučené články k prostudování: Kdy začne „velké soužení“ a jakou bude mít podobu?, Co je to otřesná ohavnost?, Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible

„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Bible 21, Matouš 24, 15-21

Falešní proroci svádějí mnoho křesťanů k falešnému bohu. Mnoho křesťanů tohoto boha dobrovolně přijímá, čímž dochází k tomu, že ztrácí biblického Boha.

„Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé
Bible 21, Matouš 24,10-11

„Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci.ˇ“
Bible 21, Lukáš 13,24

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha.
Bible 21, 2. Jan 1,9

Svedeni jsou ti, kteří nemilují pravdu, žijí vidění a dají na pocity. Pro Boha je problém, když křesťan nerozsuzuje, když se spoléhá víc na člověka než na Něj. Dneska vidíme naivní křesťany, kteří bez rozsouzení následují nějakého člověka, učení pozemské církve… Křesťan není následovník člověka, křesťan je následovník Krista. Nad každým křesťanským učením a kazatelem musí být Kristus. Pokud je křesťan naivní, pokud je otevřený všemu, Bůh může takové člověka vydat „velkému soužení“ –  falešným prorokům šířící falešné učení a démonům, které tyto lidi vedou.

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible 21, Zjevení 2,20-23

Všechno prověřujte
Pro každého křesťana je důležité, rozsuzovat každé křesťanské učení (v rámci Písem a Duchem Svatým). Písmo nás upozorňuje na pseudokřesťany, kteří vykonávají v kristově jménu falešné zázraky („Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků“). Myslet si, že když někdo vykonává zázraky v kristově jménu, že je to automaticky od pravého Krista, je opravdu velmi naivní. Amen.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Bible 21, Efeským 5,6-11