Kdy začne „velké soužení“ a jakou bude mít podobu?

Z Božího slova víme, že před druhým příchodem Ježíše Krista pod nebeskou klenbu (který bude doslovný a bude souviset s prvním vzkříšením a uchvácením Církve do Nebe), nastane „velké soužení“. Kdy toto soužení nastane, jak dlouho bude trvat a jakou bude mít podobu? Boží slovo říká, že „velké soužení“ odstartuje „otřesnou ohavností“:

Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.“
Bible 21, Matouš 24, 15-21

„Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost.“
Bible 21, Daniel 11,31

Co je „otřesná ohavnost“?
„Otřesná ohavnost“ má přímou souvislost s křesťanstvím. Jde o zákeřný útok na pravé (Kristovo) evangelium a Kristovce. „Otřesná ohavnost“ souvisí s falešným křesťanským učením (falešným Kristem), které vyučuje falešný křesťan (falešný křesťanský směr) a jeho následovníci. Tento člověk se nějakým způsobem (přímo nebo nepřímo) prohlašuje za boha. Křesťané, kteří dobrovolně přijmou toto učení, vyznávají falešného Krista. Oklamaní křesťané si samozřejmě myslí, že vyznávají pravého Krista. „Otřesná ohavnost“ (falešné křesťanské učení, falešný Kristus) stojí tam, kde by stát neměla – uprostřed Božího chrámu (v myslích oklamaných křesťanů). Tady vidíte, že se „velkého soužení“ přímo účastní Kristova Církev. Vždyť je to duchovní útok na pravé křesťany! Velmi pronásledováni budou (jsou) zejména ti, kteří jsou plni Ducha Svatého a nic si k evangeliu nepřidávají. „Velké soužení“ nebude trvat sedm let (jak učí někteří křesťané), ale podstatně déle. „Velké soužení“ je tady už dlouho! Už dlouho se tady šíří falešná křesťanská učení.

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Bible 21, 1. Korintským 6,19-20

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16-17

„Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“
Bible 21, 2. Korintským 6,16

Původcem „otřesné ohavnosti“ je hlavní Antikrist – Satan, v lidské podobě to je falešný křesťan, kterého Písmo nazývá „bezbožník a zatracenec“. Tento člověk (a jeho následovníci) se drze postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se v Božím chrámu (mysl křesťanů) a bude se přímo nebo nepřímo vydávat za boha! Tehdy nastane velké odpadnutí lidí od biblického Boha, lidé budou ve velkém rozsahu vyznávat falešné bohy, modloslužbu. Takové bude mít „velké soužení“ podobu. Za tímto soužením nehledejme pronásledování křesťanů, katastrofy, hladomory, války, trápení… Toto bylo, je a bude až do úplného konce. Stíhání a masakrování křesťanů, to je tady už od samotného počátku křesťanství! Znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivetské hoře (Matouš 24, 1-51), jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi. Ježíš tím nemyslel pouze události, které nastanou posledních několik let před Jeho příchodem. Vždyť doba konce (poslední čas) je tady od Ježíše!

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! (…) Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.“
Bible 21, 2.Tesalonickým 2,3-4 a 9-11

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1.Petr 1,19-20

Kniha Zjevení hovoří o falešném křesťanském směru, který nazývá „Jezábel“, „veliká nevěstka“. Tento náboženský systém je velmi mocný a operuje po celém světě. Tento falešný systém svádí Boží služebníky k falešnému učení a otřesné modloslužbě. Jde o Římsko-katolickou církev, papežský systém. Křesťané, kteří praktikují učení této církve, budou duchovně zahubeni a vydáni „velkému soužení“ (démonům). Tito lidé se mají vlastní vinou duchovně špatně, protože vyznávají falešného boha.

„Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky – tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible 21, Zjevení 2,18-23

„Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.“ A odnesl mě v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.“
Bible 21, Zjevení 17,1-5