Kdy začne „velké soužení“ a jakou bude mít podobu?

Co je „velké soužení“? Kdy začne „velké soužení“ a jakou bude mít podobu? Potrvá „velké soužení“ sedm pozemských let?

Z Božího slova víme, že před druhým příchodem Ježíše Krista pod nebeskou klenbu (který bude doslovný a bude souviset s prvním vzkříšením a uchvácením Církve do Nebe), nastane „velké soužení“. Kdy toto soužení nastane, jak dlouho bude trvat a jakou bude mít podobu? Boží slovo říká, že „velké soužení“ odstartuje „otřesnou ohavností“:

Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Bible 21, Matouš 24, 15-25

„Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost.“
Bible 21, Daniel 11,31

Ježíš řekl učedníkům, že se „otřesná ohavnost“ a „velké soužení“ začne dít ještě za jejich života („Až uvidíte…“)!

Co je „otřesná ohavnost“?
„Otřesná ohavnost“ má přímou souvislost s křesťanstvím. Jde o zákeřný útok na pravé (Kristovo) evangelium a Kristovce. „Otřesná ohavnost“ souvisí s falešným křesťanským učením (učením o falešném bohu, falešném kristu), které vyučuje falešný křesťanský směr a jeho následovníci. Následovníci tohoto křesťanského směru (falešní křesťané) se nějakým způsobem (přímo nebo nepřímo) prohlašují za boha. Křesťané, kteří dobrovolně přijmou toto učení, vyznávají falešného krista. Oklamaní křesťané si samozřejmě myslí, že vyznávají pravého Krista. „Otřesná ohavnost“ (falešné křesťanské učení, falešný kristus) stojí tam, kde by stát neměla – uprostřed Božího chrámu (v myslích oklamaných křesťanů). Tady vidíte, že se „velkého soužení“ přímo účastní Kristova Církev. „Velké soužení“ je duchovní útok na křesťany. Velmi pronásledováni budou (jsou) zejména ti, kteří jsou plni Ducha Svatého. „Velké soužení“ nebude trvat sedm pozemských let (jak učí někteří křesťané), ale podstatně déle. „Velké soužení“ je tady už dlouho! Už dlouho se tady šíří falešná křesťanská učení. Kdo vyznává falešného krista, je antikrist!

Doporučený článek k prostudování: Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Bible 21, 1. Korintským 6,19-20

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16-17

„Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“
Bible 21, 2. Korintským 6,16

Původcem „otřesné ohavnosti“ je hlavní antikrist – satan, v lidské podobě to jsou falešné křesťanské směry a jejich následovníci (falešní křesťané). Falešné křesťanské směry a falešní křesťané jsou „bezbožníci a zatracenci“ a antikristové. Falešný křesťanský směr = antikrist. Tito lidé se drze staví na odpor a povyšují se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usazují se v Božím chrámu (mysl křesťanů) a přímo nebo nepřímo vydávají za boha! Díky tomu nastává velké odpadnutí od biblického Boha, lidé ve velkém rozsahu vyznávají falešné bohy, modloslužbu. Toto je „velké soužení“. Za tímto soužením nehledejme pronásledování křesťanů, katastrofy, hladomory, války, trápení… Toto bylo, je a bude až do úplného konce. Stíhání a masakrování křesťanů, to je tady už od samotného počátku křesťanství! Znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivové hoře (Matouš 24, 1-51), jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi. Ježíš tím nemyslel pouze události, které nastanou posledních několik let před Jeho příchodem. Vždyť doba konce (poslední čas) je tady od Ježíše!

Doporučený článek a kázání k prostudování: Antikrist, znamení šelmy, Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! (…) Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.“
Bible 21, 2. Tesalonickým 2,3-4 a 9-11

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1.Petr 1,19-20

Kniha Zjevení hovoří lidech označených Boží pečetí na čele (křesťanech), kteří přišli z „velkého soužení“. „Velké soužení“ je útok falešných křesťanů na pravé křesťany.

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“ A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele: z pokolení Juda 12 000 označených (…) A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. (…) Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se mě: „Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?“
Odpověděl jsem: „Pane můj, ty víš.“
Tehdy mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka.“
Bible 21, Zjevení 7,3-5, 9, 13-14

Kniha Zjevení hovoří o falešném křesťanském směru, který nazývá „Jezábel“, „veliká nevěstka“. Tento náboženský systém (antikrist) je velmi mocný a operuje po celém světě. Tento falešný systém svádí Boží služebníky k falešnému učení a otřesné modloslužbě. Jde o Římsko-katolickou církev, papežský systém. Křesťané, kteří praktikují učení této církve, budou duchovně zahubeni a vydáni „velkému soužení“ (démonům). Tito lidé se mají vlastní vinou duchovně špatně, protože vyznávají falešného boha.

Pozor, pod „Jezábel“ nespadá pouze Římsko-katolická církev, ale i další falešné církve a falešné křesťanské směry (Církev adventistů sedmého dne, Svědkové Jehovovi, Hnutí víry a řada dalších)!

„Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky – tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible 21, Zjevení 2,18-23

„Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.“ A odnesl mě v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.“
Bible 21, Zjevení 17,1-5