Pozná se doba konce podle čipování lidí a pronásledování křesťanů?

Je čipování lidí antikristův nástroj k totální kontrole obyvatelstva? Je čipování lidí hudba budoucnosti? Dostanou jednou všichni lidé na světě čip? Je znamení šelmy RFID čip?

Čipování lidí
Někteří křesťané mají teorii, že doba konce (poslední čas) se pozná podle čipování lidí – až bude většina žijících lidí označena RFID čipy (mikročipy pod kůži). Někteří lidé tyto čipy považují za jediné znamení šelmy, o kterém se zmiňuje Zjevení Janovo.

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Bible 21, Zjevení 13, 16-18

Lidem, kteří nepřijmou čipy (znamení šelmy), bude prý zakázáno kupovat a prodávat. Osobně této teorii nevěřím. Tato teorie totiž nepřímo říká, že až nastane masivní čipování lidí, pak až může přijít Ježíš, do té doby ne. Ďábel tím křesťanům říká, že až do té doby mohou žít v klidu, nemusí bdít. To je opak toho, co říká Písmo!

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.”
Bible 21, Matouš 24, 42-44

Útok na svobodu člověka, život pod drobnohledem, vysoká kontrola občanů, to všechno se děje a bude dít až do Ježíšova příchodu. Čipování lidí se děje dlouhodobě, už v roce 2015 jsem psal článek o čipování lidí. Čipování lidí je určitě velké zlo, to ale neznamená, že je to znamení šelmy! Vždyť občanský průkaz s čipem má většina obyvatel ČR. Božím znamením je myslet a konat podle Božího slova. Znamením šelmy je přemýšlení a skutky podle světa, těla a ďábla. Šelma (antikrist) je ten starý hříšný člověk, který je plný pýchy, hněvu, závisti, nenávisti, agrese… Důsledek znamení šelmy je popření pravého Krista, víra ve falešného Krista (falešné křesťanské učení), uctívání falešného Krista. Více článek Antikrist, znamení šelmy.

Pronásledování křesťanů
Někteří křesťané si k teorii čipové totality přidávají, že doba konce se pozná podle pronásledování křesťanů. Prosím vás, velké pronásledování křesťanů je tady od samého počátku křesťanství!

Doba konce
Pokud čteme Bibli pozorně, tak zjistíme, že doba konce je tady od Ježíše!

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible 21, 1. Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1. Petr 1,19-20

Závěr
Pozná se doba konce podle čipování lidí a pronásledování křesťanů? Ne, protože doba konce (poslední čas) je tady od Ježíše. Přibližně 2000 let žijí lidé v době konce! Křesťané, není vaše věc znát časy a doby, které si Bůh ponechal ve své pravomoci. Proto nestanovujte období Ježíšova příchodu, např. „sedmiletým (velkým) soužením“.

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,7

Osobně nevěřím v „tajné“ vytržení Církve, protože vzkříšení nastane v nejposlednější den staré Země!

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Nevěřím ani v „sedmileté soužení“, které má nastat na úplném konci dějin. Není totiž pochyb o tom, že znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivetské hoře (Matouš 24, 1-51), jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi. Ježíš tím nemyslel pouze události, které nastanou posledních sedm let před Jeho příchodem! Vždyť doba konce je tady od Ježíše!

Nežijte v žádné křeči, ale užívejte si Božího pokoje, který můžeme zažívat už tady na Zemi. Bděte a buďte připraveni na Pánův příchod. Amen.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Bible 21, Koloským 3,15

Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.“
Bible 21, 2. Petr 3,10-14