Čipy v lidském těle. Odmítněte je!

Čip v lidském těle. Realita nebo budoucnost? Bude mít každý člověk v těle čip? Budeme za pár let chodit s čipem pod kůží? Blíží se čipová totalita? Jsou čipy v lidském těle závadné?

Co je RFID čip?
RFID je zkratka pro Rádio frekvenční identifikaci. Jedná se miniaturní bezdrátové zařízení velikosti zrnka rýže, které nepřetržitě vysílá rádiový signál, který zachytí čtečka RFID čipů. Každý čip má své identifikační číslo, kterým ho lze identifikovat. Čtečka pak odhalí, o jakou osobu se jedná. Čip se implantuje pouze několik milimetrů pod kůži a může tam být celý život. Celá procedura trvá necelou minutu.

čipování

RFID čipy není hudba budoucnosti!
V současnosti se RFID čipy neimplantují pouze ve zdravotnictví nebo z hlediska bezpečnosti (hlídání dětí apod.). RFID čipy implantují svým zaměstnancům i soukromé firmy! Například jedna švédská firma implantuje RFID čipy svým zaměstnancům už delší dobu. Zaměstnanci tak mohou bez karty ovládat dveře a kopírky. Firma plánuje, že v budoucnu budou moci očipovaní zaměstnanci kupovat ve firemní kantýně obědy a svačiny, a budou napojeni na lékařský systém, který bude nepřetržitě hlídat jejich zdravotní stav. Více video…

Další video o čipování lidí…

Video: Čipování lidí, RFID čipy

Čipování a Bible
Píše se v Bibli o čipování lidí? Někteří křesťané vidí čipování lidí v Janově Zjevení:

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Bible 21, Zjevení 13,16-18

„Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“
Bible 21, Zjevení 14,9,12

Je znamení šelmy čipování lidí? To si nemyslím. Nevidím tam duchovní propojení. Znamení šelmy je hlavně o víře… Vemte si, že dnešní občanské průkazy mají čip – lidi jsou už očipovaní! Tím ale neříkám, že čipování lidí je v pořádku! Čipování lidí je velké zlo! Problém vidím v tom, že kdyby bylo jediným znamením šelmy čipování lidí, bylo by to příliš průhledné. Snadno by šlo odhalit období Ježíšova druhého příchodu. Vždyť Ježíš přijde velmi nečekaně, jako zloděj v noci, ne až to bude mnoha křesťanům známé. Navíc, není vaše věc znát časy a doby!

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,7

Pokud někdo tvrdí, že znamením šelmy je čipování lidí, ten oddaluje příchod Ježíše do daleké budoucnosti (až bude většina lidí na světě očipovaná…). Teorie čipové totality říká, že dokud nebudou mít všichni lidé čip, Ježíš nemůže přijít, můžeš žít v klidu… Toto není biblické, navíc to může v křesťanech vyvolávat laxnost, nebdění!

Mnoho lidí si neuvědomuje, že dneska není potřeba lidi čipovat, protože jsou dobrovolně a trvale sledováni (trasováni) přes mobily, televizory, hodinky a další elektroniku. Soukromí díky Novému světovému řádu (který se řítí do finální verze) už dlouhé roky neexistuje! Elita totiž dlouhodobě využívá technologie ke šmírování občanů. Na několika místech v ČR (nejen na letištích) probíhá biometrická kontrola lidí, kdy se snímá a zaznamenává lidský obličej, zorničky. Všechny zaznamenané informace se řadí k vašim osobním údajům (jménu, RČ atd.). Další věc je rostoucí vliv státu nad dohledem internetu, logování pohybu na internetu, mobilů. To proto, aby v případě potřeby mohlo dojít k perzekuci člověka atd.

„Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Koná zázračná znamení, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi znameními, která jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli.“
Bible 21, Zjevení 13,11-15

Co je znamení šelmy?
Šelma, antikrist je každý, kdo je proti Kristu. Tím jsou: nevěřící a pseudokřesťané. Nevěřící odmítají Krista, a věřící věří ve falešného krista. Přes falešného krista nikdo nemůže dojít ke spáse! Přijmout znamení šelmy znamená, odmítat pravého Krista, žít ve světě nebo pro falešného boha.

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmy. Co je znamení šelmy?, Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

Zamyslete se nad tím vším, rozsuzujte, bděte!