Zánik Země

Bůh stvořil Nebe a Zemi.

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
Bible 21,Genesis 1,1

Nebe je nahoře, Země je dole.

„Odpověděl jim: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.“
Bible 21, Jan 8,23

„Nebesa jsou mým trůnem a země podnoží mých nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit, a kde místo mého odpočinutí?“
ČSP, Izaiáš 66,1

Kdy a jak Země zanikne? Datum, kdy Země zanikne, žádný člověk nemůže znát. Různé předpovědi konce světa (jasnovidectví, Baba Vanga, Sibyla, Nostradamus…), to všechno je satanova lež!

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Bible 21, Marek 13,32-33

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,7

Jak Země zanikne? Země bude zničena ohněm. Zničí ji Bůh Ježíš Kristus (druhý příchod Ježíše Krista na Zemi).

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa (pozn. nebeská klenba) s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible 21, 2. Petr 3,9-13

Ježíš přijde nečekaně, pro nevěřící to bude šok. Před Ježíšovým návratem to bude na Zemi vypadat jako za dnů Noemových (lidé budou žít ve falešném klidu bezpečí), a také jako za dnů Sodomy (exploze homosexuality a dalších sexuálních zvráceností).

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Bible 21, Lukáš 17,26-30

Křesťané bdí a dychtí po Pánově návratu.

„Sami přece dobře víte, že ten den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat: „Je pokoj, nic nám nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,2-6

Jak přežít zánik Země? Bůh nechce, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání! Jedině pokání a víra v Ježíše Krista tě zachrání od likvidace, ve finále od likvidace v ohnivém jezeře. Ježíš Kristus je jediná cesta do Nebe k Bohu Stvořiteli. Přijmi vírou Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele a nech se pokřtít ve vodě ponořením.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible 21, Římanům 10,9-11