Polnice podle Bible. Poslední časy

Celou Zemí se ozývají tajemné zvuky. Mohou to být zvuky polnice z Nebe. Až zazní sedmá poslední polnice, co se stane? Bude konec světa?

Polnice, neboli beraní roh, šofar je nejstarší dechový hudební nástroj. Je to opracovaný zvířecí roh z ovce, kozy, antilopy nebo gazely. Nás však zajímá zvuk nebeských polnic (polnice z Nebe), o kterých se zmiňuje Bible.

Zvuky Božích polnic z Nebe primárně odstartovávají určité události. Jde o Boží soudy, které jsou varováním pro lidstvo. Lidé se mají odvrátit o zlých skutků, mají činit pokání a mají jít za Ježíšem Kristem, který je jediná cesta k Bohu. Sedmá polnice předznamenává druhý Kristův příchod. Troubení na polnice a vylévání číší (Zjevení 16,1-21) se děje paralelně (souběžně) a začíná rozlomením sedmé pečeti (Zjevení 8,1-2).

Doporučené články k prostudování: Sedm pečetí, sedm polnic a sedm číší Božího hněvu, Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

„Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení.
Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň.
Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena.
Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly.
Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla světlo a podobně i noc.
Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: „Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své polnice!“
Bible 21, Zjevení 8,6-13

Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl jí dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem té propasti se zatmělo slunce i ovzduší.
Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra, když bodne člověka. (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.)
Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Měly ocasy s bodci jako mají štíři a v těch ocasech měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině má jméno Apollyon, Zhoubce.
První „běda“ pominulo, hle, dvojí „běda“ se blíží!
Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Bible 21, Zjevení 9,1-21

Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající:
„Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“
Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy:
„Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování!“
Bible 21, Zjevení 11,15-17

Závěr
Záhadné zvuky jsou slyšet po celém světě – Záhadné zvuky Země. Bude konec světa?. Boží polnice troubí po celou dobu konce, což je celé období celého věku mezi oběma Kristovými příchody – Žijeme v posledních časech? Ano!. Polnice, pečeti, číše – Bůh chce lidi upozornit na to, že činí zlé věci. Lidé mají činit pokání a jít za Kristem, jinak na konci věků skončí v ohnivém jezeře. Sedmá polnice, sedmá pečeť i sedmá číše shodně hovoří o druhém Kristově příchodu, který bude vyvrcholením evangelia. Kristus přijde pro jedny (pravé křesťany) jako Spasitel, pro druhé (antikristy – nevěřící, pseudokřesťany) jako Soudce.

Bděme a očekávejme Ježíše neustále! Amen.

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Bible 21, Lukáš 21,34-36

„Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“
Bible 21, Matouš 24, 37-39