Žijeme v posledních časech? Ano!

Žijeme v posledních časech, na konci věků? Blíží se konec tohoto světa?

1/ Žijeme v těžkých časech – četné válečné konflikty, přírodní katastrofy (povodně, zemětřesení, hurikány…).

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.“
Bible 21, Matouš 24,6-8

konec světa

2/ Dneska jsou lidi vzpurní, nepřející apod. Vzrůstá kriminalita – loupeže, vraždy… Hranice toho, co ještě přijatelné, se velmi posunula. Mnoho lidí je zadlužených, i díky tomu vzniká závislost na penězích (modloslužba).

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Bible 21, 2. Timoteus 3,1-5

3/ Exploze okultismu. Stačí se jen podívat na televizi nebo internet, kde je doslova exploze okultismu. Za okultismus je považováno: věštění, horoskopy, spiritismus, kouzlení, čarodějnictví, meditace, psychotronika, astrologie, woodoo, jasnovidectví, kabala, trancendentální meditace, telekineze, reiki, jóga, magie, homeopatie, atd. Bible tyto praktiky zakazuje:

„Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“
Bible 21, Deuteronomium 18, 10-12

4/ Falešných křesťanských učitelů (evangelistů prosperity) je čím dál víc. Benny Hinn, David Owuor, Kenneth Copeland…

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Ježíš jim odpověděl: ‚Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.‘“
Bible 21, Matouš 24,4-5

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible 21, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18

5/ Antikrist. Antikrist je každý, kdo je proti Kristu. Antikristů je čím dál víc!

Doporučený článek k prostudování: Antikrist, znamení šelmy

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Bible 21, Zjevení 13,16-18

“Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.”
Bible 21, 1. Jan 2,22

gay

6/ Exploze homosexuality. V tomto směru se velmi posunula hranice přijatelnosti. Homosexualita začíná být pro mnohé nejen přijatelná (dokonce i ve Vatikánu!), ale i normální (registrované partnerství, osvojování dětí homosexuály). Bible nám říká, že praktikovaná homosexualita je hřích. Pro Boha je to ohavnost. Bible o homosexualitě hovoří na mnoha místech!

Doporučený článek k prostudování: Gay, lesba a věřící? Je homosexualita z Božího hlediska v pořádku?

„S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.“
Bible 21, Leviticus 18, 22

„Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.“
Bible 21, Leviticus 20, 13

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
Bible 21, 1. Korintským 6, 9-10

„Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.“
Bible 21, 1. Timoteovi 1, 8-11

„Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.“
Bible 21, Juda 1, 7

7/ V roce 2015 bylo velké sucho a Slunce pálilo neskutečným způsobem. Myslím si (rozsuzujte!), že se jedná o čtvrtou polnici.

„Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.“
Bible 21, Zjevení 16,8

8/ Zvuky polnice již několik let zní celou Zemí. O polnicích více zde.

A tak dále.

Bible sama říká, že žijeme v posledních časech
Poslední časy, poslední doba, konec věků, je tady od prvního Ježíšova příchodu! Nicméně vidíme, že ukončení historie lidstva se blíží. Ježíšův druhý příchod se nezadržitelně blíží! Žijeme v době, kdy „přituhuje“ – jsou četnější přírodní katastrofy, okultismus je čím dál více vyhledávanější, homosexualita vrůstá, homosexuálové chtějí adoptovat děti…. Všechno toto jsou znamení, která nám říkají, že Ježíš přijde brzy. Přijď, Pane Ježíši!

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible 21, 1.Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Bible 21, Židům 9,24-26

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1. Petr 1,19-20

„Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: „Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili.“ Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.“
Bible 21, 1. Korintským 10,6-11