Žijeme v posledních časech? Ano!

Žijeme v posledních časech? Blíží se konec tohoto světa?

1/ Žijeme v těžkých časech – četné válečné konflikty, přírodní katastrofy (povodně, zemětřesení, hurikány…). Vemte si, kolik je poslední dobou hurikánů, zemětřesení… Jako nikdy v minulosti! Bible o tom hovoří:

Matouš 24,6-8: „Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.“

konec světa

2/ Dneska jsou lidi vzpurní, nepřející atd. Vzrůstá kriminalita – loupeže, vraždy… Hranice toho, co ještě přijatelné, se velmi posunula. Mnoho lidí je zadlužených, i díky tomu vzniká závislost na penězích (modloslužba). Bible o tom hovoří:

2. Timoteus 3,1-5: „Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“

3/ Všude, kam se podíváme, vidíme okultismus. Stačí se jen podívat na televizi, kde je doslova exploze okultismu. Za okultismus je považováno: věštění, horoskopy, spiritismus, kouzlení, čarodějnictví, meditace, psychotronika, astrologie, woodoo, jasnovidectví, kabala, trancendentální meditace, telekineze, reiki, jóga, magie, homeopatie, atd. Bible tyto praktiky zakazuje:

Deuteronomium 18:10 – 12: „Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“

4/ Falešných křesťanských učitelů (evangelistů prosperity) je čím dál víc. Benny Hinn, David Owuor, Kenneth Copeland… Bible to předpověděla:

Matouš 24,4-5: „Ježíš jim odpověděl: ‚Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.‘“

Efeským 5,6-11: „Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“

Matouš 7,15: „Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“

Římanům 16,17-18: „Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“

5/ Antikrist. Antikrist je každý, kdo je proti Kristu. Antikristů je čím dál víc. Antikrist s velkým „A“ přijde na konci věků. Bible:

Zjevení 13,16-18: „Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“

1. list Janův 2,18: „Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.“

2. Tesalonický 2,8–10: “A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila“

1. list Janův 2,22: “Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.”

gay

6/ Exploze homosexuality. V tomto směru se velmi posunula hranice přijatelnosti. Homosexualita začíná být pro mnohé nejen přijatelná (dokonce i pro Vatikán!), ale i normální (registrované partnerství, osvojování dětí homosexuály). Bible nám říká, že praktikovaná homosexualita je hřích. Pro Boha je to ohavnost. Bible o homosexualitě hovoří na mnoha místech:

Leviticus 18, 22: „S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.“

Leviticus 20, 13: „Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.“

1. Korintským 6, 9-10: „Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“

1. Timoteovi 1, 8-11: „Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.“

Judův 1, 7: „Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.“

7/ V roce 2015 bylo velké sucho a Slunce pálilo neskutečným způsobem. Myslím si (rozsuzujte!), že se jedná o čtvrtou polnici.

Zjevení Janovo 16,8 – „Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.“

8/ Zvuky polnice již několik let zní celou Zemí. O polnicích více zde.

A tak dále.

Bible sama říká, že žijeme v posledních časech
Pokud půjdeme do Bible, tak se dozvíme, že poslední časy, poslední doba, je tady od Ježíše. Nicméně, žijeme v době, kdy se biblická proroctví vyplňují přímo před našima očima. To nám ukazuje, že Ježíšův příchod se nezadržitelně blíží. Žijeme v době, kdy „přituhuje“ – jsou četnější přírodní katastrofy, okultismus je čím dál více vyhledávanější, homosexualita vrůstá, homosexuálové chtějí adoptovat děti…. Všechno toto jsou znamení, která nám říkají, že Ježíš přijde brzy. Přijď, Pane Ježíši!

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible, 1.Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
1.Petr 1,19-20