Založena stránka skristem.cz

Ať si Bůh použije tuto stránku jako nástroj k poznání Pravdy – Ježíše Krista. Amen.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. To je ten
‚kámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.‘
V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“
Bible 21, Skutky 4,10-12