Může být křesťan vojákem?

Může se křesťan stát vojákem? Může se křesťan zúčastnit vojenského konfliktu?

Vojevůdci ve Staré smlouvě
Babylonský král Nabukadnezar byl vojevůdce, diktátor a zločinec, který byl Hospodinův služebník. Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, zbořil Šalamounův chrám, odvlekl Boží lid do babylónského zajetí…

„Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště.“
Bible 21, Jeremiáš 25,8-9

David byl též vojevůdce. David byl dobrý vojevůdce a král. Izrael měl za jeho vlády právo zaútočit na agresora.

„Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: „Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?“
„Zaútoč!“ odpověděl mu Hospodin. „Vydám ti je do rukou.“
Bible 21, 1. Letopisů 14,8-10

Vojenství v Nové smlouvě
Pavel přirovnával křesťanský život k disciplíně dobrého vojáka:

„Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen.“
Bible 21, 2. Timoteovi 2,3-4

Pán Ježíš byl milosrdný, někdy však byl tvrdý a rozhodně nebyl žádný pacifista. Žádný pacifista by něco takového nikdy nevyslovil:

„Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?“
Bible 21, Lukáš 14,31

„A ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a pobijte je přede mnou.“
Bible 21, Lukáš 19,27

„Mé království není z tohoto světa,“ odpověděl Ježíš. „Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království ale není odsud.“
Bible 21, Jan 18,36

Doporučené kázání k prostudování: Trojjediný Bůh. Bůh Ježíš Kristus ve Staré a Nové smlouvě

Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha
Bůh dává lidem vládní moci. Ne pouze některé, ale všechny! Lidé totiž nedokáží žít bez vládců, případně diktátorů. Bůh dává lidem vládce, aby byl na Zemi do určité míry pořádek. Proto existuje armáda, policie, soudy, věznice, polepšovny …Vládci svým způsobem udržují pořádek. Ano, někdy i za cenu násilí.

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme podřizovat – nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.“
Bible 21, Římanům 13,1-8

„Připomínej jim, ať se podřizují vládcům [a] vrchnostem, ať je poslouchají a jsou připraveni ke každému dobrému skutku. Ať nikoho neurážejí, ať nejsou svárliví, nýbrž mírní, a ať ukazují veškerou tichost ke všem lidem.“
ČSP, Titus 3,1-2

„Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna.“
Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: „Odkud jsi?“
Ježíš neodpovídal.
„Nemluvíš se mnou?“ naléhal Pilát. „Nevíš, že mám moc tě ukřižovat, anebo tě propustit?“
Tehdy Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry.“
Bible 21, Jan 19,7-11

Bůh někdy dává vládce, války, nové světové řády jako Boží soud. Ježíš učedníkům na Olivové řekl, že až už uslyší o válkách, že se nemají strachovat, a že to musí to přijít (Matouš 24,6). Proč musí přijít války? Protože lidi odmítají činit pokání ze svých zlých skutků.

Doporučené kázání k prostudování: Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Bible 21, Zjevení 9,13-21

„Hospodin, Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si tropili žerty, až Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že už nebylo pomoci. Přivedl na ně babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo ve svatyni. Neušetřil mládence ani panny, starce ani kmety; všichni mu padli do rukou. Všechno vybavení Božího chrámu, velké i malé předměty, poklady Hospodinova chrámu stejně jako poklady krále a jeho velmožů, to vše bylo odvezeno do Babylonu. Boží chrám vypálili, jeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce zapálili a všechny cennosti v nich zničili. Zbytek těch, kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a jeho synům otročili až do nástupu Perské říše.“
Bible 21, 2. Letopisů 36,15-20

Může být křesťan vojákem?
Určitě ano. Odpíračů základní vojenské služby z důvodu víry a svědomí, to není biblické. V Bibli se nikde nepíše, že by Ježíš nesouhlasil s vojenským povoláním. V Bibli se nikde nepíše, že by vojenská služba byla něco nežádoucího. Být vojákem není pro křesťana nic nemorálního, špatného nebo dokonce hříšného.

„Když po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům.“
Bible 21, Skutky 10,7

Státy mají právu na vlastní obranu
Ve Starém smlouvě na mnoha místech čteme, že Izrael se měl právo bránit se. Stačí opět vzpomenout Bohem požehnanou vojenskou kariéru krále Davida. Vláda má právo zaútočit na agresora, nebo svým zásahem znemožnit připravovaný útok. Pokud by náš stát napadl jiný národ neprávem a agresívně, došlo by k mobilizaci a odvodu branců. Křesťan by měl poslechnout vládu a s přidělenou zbraní střílet na nepřítele. Zabití v boji se nepovažuje za vraždu. Pokud by to válečná situace umožňovala, křesťan by měl vojákům spadající pod armádu nepřítele, pomoci materiálně (dám jim jíst, pít, ošetřit jim případné zranění apod.) i duchovně (pomodlit se za ně, říct jim evangelium).

A co osobní sebeobrana?
Zabití útočníka v sebeobraně není vražda. Pokud by někdo agresivně zaútočil na mou rodinu, např. se vloupal do našeho domu a ohrožoval nás na životě, neváhal bych se přiměřeně bránit. Koho mám víc milovat? Agresora, který chce ublížit mé rodině, nebo svou rodinu? Samozřejmě mám víc milovat svou rodinu. Vždyť jsem před Bohem za ní zodpovědný. K zneškodnění agresora by došlo, ne proto, že bych ho nenáviděl, že bych se mu chtěl pomstít, ale protože mám lásku k bližnímu.

Závěr
Křesťan může být vojákem, může se účastnit vojenského konfliktu. Každá válka je pro lidi špatná a je vždy za nějakým účelem. Nad každou válkou je Bůh (dozoruje ji, je u každé vojenské operace…). Bůh je samozřejmě i u toho, když dochází k masakrování civilního obyvatelstva. Jak může někdo v tohoto Boha nevěřit?! Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh u něčeho není (není všudypřítomný), o něčem neví (není vševědoucí), nemá kontrolu nad vším ve stvoření, věří ve falešného boha.

Doporučené kázání k prostudování: Všemohoucí, všudypřítomný, všeprostupující Bůh

Modleme se, ať se lidé odvracejí od svých zlých skutků, ať činí pokání, ať je válek co nejméně. Amen.

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
Bible 21, Marek 1,15