Věda jako zdroj pravdy?

O vědě
Existují nejrůznější definice vědy. Vědu by šlo definovat jako obory lidské činnosti, které se snaží pomocí různých metod získat pravdu o hmotném světě. V některých případech slouží věda jako nástroj k dosahování vlastních cílů, někdy k cílům mocenským. Já osobně vnímám vědu jako zlo, neboť základem každého vědního oboru je ateismus. Ateismus důrazně popírá existenci Boha, duchovního světa a Nebe.

Nelze přehlédnout, že ve vědě vévodí pýcha, domněnky, spekulace, polopravdy… Řada vědeckých teorií je založená ze sta procent na spekulacích. Například Velký třesk a evoluce. Vědci se dlouhodobě zabývají existencí světa a vznikem života na Zemi. Věda tvrdí, že to tady všechno vzniklo náhodou, bez Boha a Božího stvoření. Vědecké teorie mají prokazovat, že člověk se vyvinul z opice, že má každý člověk v rodokmenu opice. Toto všechno se děti učí ve školách. Velký třesk a evoluce je ukázkovým příkladem učení démonů.

„Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.“
Bible 21, Matouš 18,6

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) je nejrozsáhlejší výzkumné centrum fyziky částic na světě. Podle oficiální verze, vědci z CERNu hledají odpovědi na základní otázky vzniku světa. Podle neoficiální verze, jde o snahu otevřít bránu do jiné dimenze, pokus o prolomení času a prostoru, o ovlivňování počasí…

Pod vědu spadá ekologie. Ekologie se stává zprofanovaným slovem a je spíše záminkou pro jiný cíl – ovládat, manipulovat, vytvářet atmosféru strachu… Tady už dávno nejde o ekologii a životní prostředí. Jde o to, vydělávat peníze a omezovat svobodu lidí.

Kabala (okultismus, magie) ve vědě je realita a velmi rozšířená. Kabala se studuje na některých světových univerzitách (zejména v USA a Izraeli) jako vědecký obor. Někteří židovští vědci berou Kabalu za základ všech věd. Z Kabaly pochází řada falešných vědeckých teorií. Kabala je nejrozsáhlejší učení démonů, jaké kdy lidstvo mělo.

Ve vědě lze spatřit podvody. Ve vědě se podvádělo od nepaměti! Důvody, proč vědci podvádějí: peníze, povýšení, profesní rivalita, chtít se proslavit, získat prestižní ceny, být požádán o členství ve vzdělávací radě… Podvody vidíme mezi darwinistickými vědci, v biologii, v medicíně, v archeologii…

Další věc je informační zahlcení. Poslechněte si nějakou vědeckou přednášku a dozvíte se přemíru nerelevantních a nesrozumitelných informací. Součástí některých těchto přednášek jsou až fantasmagorické úvahy a postupy. Vědecké přednášky z velké části produkují informační zahlcení. Informační zahlcení vede člověka k laxnosti, lhostejnosti, do apatických stavů. V takových stavech jsou lidé dobře manipulovatelní, ovladatelní.

Věda často zasahuje do Boží svrchovanosti. Například se člověk snaží za každou cenu a pyšně prodloužit život ostatním lidem (technologiemi, farmaceutickými prostředky atd.). Opravdu chce Bůh umělé a násilné prodlužování přirozeného procesu umírání léčbou? To je otázka… Netvrdím, že lékaři jsou od satana, vždyť Lukáš byl lékař (Koloským 4,14). Problém vidím v tom, že současný zdravotnický systém je v prvé řadě velký byznys, takže pro některé nemocnice a lékaře je pacient prostředek zisku. Další věc jsou potratové pilulky, umělá přerušení těhotenství… Za tím vším stojí věda a zdravotnictví! A další věcí je, že zdravotnický systém člověka vede k nespoléhání se na Boha a z vědců a lékařů dělá bohy.

Doporučený článek k prostudování: Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?

„Hospodin usmrcuje i oživuje, přivádí do podsvětí i vyvádí z něj.“
ČSP, 1. Samuel 2,6

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible 21, Skutky 17,26-27

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky.“
Bible 21, Jan 11,25-26

Někteří vědci a lékaři jdou tak daleko, že obhajují a doporučují alternativní medicínu. Osobně jsem se s tím setkal. Nejeden lékař doporučuje svým pacientům homeopatické přípravky, čínskou medicínu, akupunkturu, magnoterapii… Významný francouzský imunolog prof. Jacques Benveniste, na základě svého výzkumu, dokonce potvrdil účinek homeopatické přípravků. Posléze se však ukázalo, že tento výzkum, byl zčásti financován homeopatickou firmou Boiron.

Věda a rouhání Bohu. Věda se velice rouhavě snaží člověka vylepšit, zdokonalit. Výjimkou nejsou zásahy do struktury DNA, genetické zásahy do lidských embryí… Další věc je tzv. transhumanismus. Lidé se snaží, pomocí vědy a techniky, vytvořit nového člověka, který bude schopný vyřešit veškeré problémy civilizace. A další věcí jsou roboti, kteří mají být na vyšší inteligenci než člověk. Lidé se dokonce snaží sestavit robota se samostatným rozhodováním. To je opravdový výsměch Bohu!

Věda je z velké části o lidské pýše. Věda se zaměřuje na člověka a jeho chytrost. Pomocí vědy požadují lidé poznání, které jim v mnoha případech nepřísluší. Bible nám říká, že pýcha předchází pád. Chtít se vyrovnat Bohu je vždycky špatné, viz. Babylonská věž.

Doporučený článek k prostudování: Škola, vzdělávací proces a ďábel

Řada lidí si neuvědomuje, že věda vede v určitých případech k uctívání falešných bohů, tedy ďábla. Mars a další světelné objekty, jsou pojmenované podle řeckých a římských bohů, tedy podle falešných bohů.

Vědecký pokrok umožnil výrobu sofistikovaných zbraní a zbraní hromadného ničení.

Vědeckotechnický rozvoj negativně ovlivnil život člověka. Pod záštitou usnadnění práce, vylepšení, zdokonalení je dnešní člověk poškozován po mnoha stránkách. Zásadní byl příchod elektřiny. Díky elektřině máme moderní přístroje (počítače, mobily, televizory…), které v mnoha případech člověka otročí. Dnešní lidé mají doslova závislost na elektřině a moderních přístrojích. Díky elektřině se běžně pracuje v noci, což se negativně odráží na lidském zdraví. Díky vědeckotechnickému rozvoji máme poškozené životní prostředí. Na toto téma bych toho ještě mohl napsat mnoho.

Doporučený článek k prostudování: Křesťan a závislost na digitálních technologiích

„vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen.“
ČSP, 2. Petr 2,18-19

Mnohé vědecké předpoklady jsou pouhá fantazie a strašení lidí. Je otázka, zda „vědecké předpoklady“ nejsou spojeny s věštbou. Podle vědeckých studií ze 70. letech minulého století, měla v krátké době přijít nová doba ledová. V 80. letech už to zase mělo být globální oteplování. Podle vědeckých výzkumů a analýz, mělo lidstvo už dávno vyčerpat klíčové nerostné zdroje (ropu, zemní plyn aj.)…

Závěr
Věda je součástí světského systému, který je plný lží, falše, pýchy a rouhání Bohu. Věda je ďáblův spolek, neboť dává důraz na ateismus. Atesismus a věda jsou antikrist. Věda vede člověka k nehledání Boha a v mnoha případech zakrývá Jeho existenci a existenci Nebe. Věda je manipulativní nástroj k ovládání mas. Věda podle mnohých určuje, co je pravda a co pravda není. Je to smutné napsat, ale pro mnoho dnešních lidí je věda velkým původcem jediné a neomylné pravdy až bohem. Nelze přehlédnout, že řada lidí má vědu za boha. Netvrdím, že ve vědě je všechno špatné, o to hůř! Nejhorší je pravda namixovaná lží. Důvěřovat vědě je asi jako důvěřovat tomu, co je psáno ve Wikipedii nebo v kronikách.

„Nemilujtež světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Miluje-liť kdo svět, není lásky Otcovy v něm. Nebo všecko, což jest na světě, jako žádost těla, a žádost očí, a pýcha života, toť není z Otce, ale jest z světa.“
Kralická, 1. Jan 2,15-16

Křesťan se má v prvé řadě spoléhat na Boha, ne na nic ze světa. Dneska vidíme křesťany, kteří bezmezně věří světským informacím, vědeckým výzkumům a předpovědím, výuce dějin, lékařskému systému a farmaceutickým společnostem… Jde o naivní křesťany, kteří si myslí, že ve světě je pouze minimum falše. Pozor na to, aby ses nestal přítelem světa – ďábla a jeho démonů!

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Bible 21, 1. Jan 5,19

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible 21, Jan 8,44

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible 21, Jakub 4,4

Myslete na to, že pravda je u Boha, v Písmu. Žijte vírou, ne viděním. Soustřeďte se na Ježíše, ne na nic stvořeného. Amen.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Bible 21, 2. Korintským 5,7

„Všechno prověřujte; dobrého se držte,“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21