Existuje skrytý biblický kód?

Nachází se v Bibli nějaký skrytý kód (tajná šifra), kterým je možné předpovídat dalekou budoucnost?

Biblický kód
Izraelští matematici/vědci od 90. let minulého století tvrdí, že v Tóře, konkrétně v pěti knihách Mojžíšových (kniha Genesis), se nachází tajný kód (tzv. biblický kód), díky kterému lze zjistit mnohá poselství, především lze „vidět do daleké budoucnosti“. Tito vědci dokonce tvrdí, že v Bibli je zašifrovaná každá významná světová událost. Dékódováním prý bylo zjištěno, že v Tóře jsou zašifrovány tyto světové události: atentát na Kennedyho, přistání Američanů na Měsíci, druhá světová válka a holokaust, válka v Perském zálivu, útoky na newyorská dvojčata 11. září 2001, založení Státu Izrael a mnoho dalšího z minulosti. Promiňte, to mi připomíná „věštby“ Baby Vangy, Nostradama a dalších předpovídačů budoucnosti (okultistů). A co rozkódovat něco, co se stane do budoucnosti? Co třeba rozkódovat, kdo bude příští prezident USA?

Jak má zmíněný biblický kód fungovat? Jde o složitou techniku uspořádání hebrejských písmen do slov a vět při vynechání prázdných míst a teček a čárek mezi slovy a uspořádání zbylých písmen do obdélníku. Pokud by to šlo k něčemu přirovnat, tak systému křížovek. Izraelští vědci k rozkódování biblického kódu používají počítačovou techniku.

Mimochodem, hledání tajného kódu v Toře není nic novodobého, židovští kabalisté celá staletí hledají pomocí učení Kabaly skrytá poselství v Tóře. Kabala je židovská mystika, okultismus a velmi nebezpečné učení démonů! V Izraeli se Kabala studuje na univerzitách jako vědecký obor.

Doporučený článek k prostudování: Co je Kabala?

Pravda o biblickém kódu
To, že existuje nějaký biblický kód, má kořeny v židovské Kabale, tedy v okultismu (okultismus – z lat. occultus = tajný, skrytý). Zkoumání tohoto kódu není nic jiného než numerologie spojená s věštbou (okultismus) – Bohem zakázaná praktika. Jde o tzv. tajnou vědu, pod kterou spadá nejen Kabala, ale také magie, alchymie, astrologie

Může mi někdo vysvětlit, proč by Bůh lidi naváděl k technice, kterou on sám zakazuje? Sama Tóra podobné praktiky zakazuje!

„Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji – nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte.
Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: „Pojďme následovat cizí bohy“ (které jsi nepoznal) „a sloužit jim!“ Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte.“
Bible 21, Deuteronomium 13,1-5

„Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání.“
Bible 21, Deuteronomium 18,9-14

Pokud chce někdo dokazovat existenci Boha vědecky a způsobem počítání písmenek, hledáním tajného kódu apod., tak lidi navádí k okultismu a falešnému bohu. Za každým falešným bohem stojí satan!

Podle izraelských vědců Bůh vložil tajný kód jen do knihy Genesis. Tím je zdůrazňována Stará smlouva, jakoby Nová smlouva ani neexistovala. Jakoby neexistoval Pán Ježíš Kristus jako Spasitel lidstva. Existence, resp. neexistence biblického kódu, má mimo jiné za úkol zakrýt Spásu a jedinou Cestu do Nebe!

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible 21, 1. Jan 2,22-23

Závěr
Hledání biblického kódu je hledanou senzací za každou cenu a nemá nic společného s pravým posláním Bible. Biblický kód je nebezpečná satanova past, za kterou stojí duch věští (démon). Hledání informací o neexistujícím biblickém kódů je důraz na vědu (moderní věda zjistila…) – světský (démonský) nástroj k matení lidí a zakrývání pravého Boha. Satan si mocně a dlouhodobě používá vědu k tomu, aby lidi mátl a nasměroval je na širokou cestu, která vede do věčného zatracení.

Chtít někoho přesvědčit v existenci Boha jenom proto, že se dají nějaká písmenka sčítat a násobit, to je dost ubohé až naivní. Bůh nepotřebuje takové důkazy. Navíc jde o druh okultismu! Celá Bible (Stará i Nová smlouva) je Boží Slovo, které je živé a mocné. Bibli rozumíme díky Duchu Svatému (díky Bohu).

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Bible 21, 2. Timoteus 3,16-17

„Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.“
Bible 21, Židům 4,12

Velkým satanovým cílem je zpochybnit Bibli – že jde o Boží slovo. V tomto případě se mu to podařilo opravdu skvěle, neboť z ní udělal okultní knihu, v které má být nějaký tajný kód, na který se má člověk upnout a zkoumat ho vlastní silou. Tím je zcela eliminován Duch Svatý, který je pravým vykladačem Bible. Tajným kódem je vyvyšován a uctíván falešný bůh, za kterým se skrývá satan a jeho démoni!