Stát Izrael není to stejné, co země izraelská

Někteří křesťané si pletou Stát Izrael (zkráceně Izrael) se zemí izraelskou (biblickou zemí Izraelitů). Stát Izrael je stát, který vznikl v roce 1948. Stát je územní mocenská jednotka disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony státu. Země izraelská je biblické území, které Bůh přislíbil izraelskému národu (židům). Země izraelská nekopíruje současné politické hranice Státu Izrael, ale označuje celou biblickou zem. Země izraelská je vícenásobně větší než současné hranice Státu Izrael.

Země izraelská v Bibli:

„V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: „Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky až po tu velikou řeku, řeku Eufrat: Kenijce, Kenizejce a Kadmonce, Chetejce, Perizejce, Refajce, Emorejce, Kanaánce, Girgašejce a Jebusejce.“
Bible 21, Genesis 15,18-21

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Přikaž synům Izraele: Až vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví:
Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu, až dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru a bude pokračovat k Acmonu, kde se stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k moři.
Vaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho pobřeží bude vaše západní hranice.
Vaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, až dosáhne Cedadu. Odtud povede k Zifronu, až dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice.
Svou východní hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu. Odtud sestoupí k Rible východně od Ajinu; odtud bude sestupovat dál podél svahů východně od Galilejského jezera. Odtud hranice sestoupí k Jordánu a dosáhne až k Mrtvému moři.
To budou hranice vaší země ze všech stran.“
Bible 21, Numeri 34,1-12

„Tak praví Panovník Hospodin: „Toto jsou hranice země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za dědictví.
Toto jsou hranice země:
Na severu povede hranice od Středozemního moře přes Chetlon a Lebo-chamát k Cedadu a dále přes Berotu a Sibraim na pomezí Damašku a Chamátu až po Chacer-tikon na pomezí Chavranu. Hranice tedy půjde od moře až k Chacar-enanu, takže bude na severu zahrnovat území Damašku, na sever od něhož se rozkládá Chamát. To je severní strana.
Na východě povede hranice mezi Chavranem a Damaškem a dále podél Jordánu mezi Gileádem a zemí Izraele k Mrtvému moři až po Támar. To je východní strana.
Na jihu povede hranice od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka až ke Středozemnímu moři. To je jižní strana.
Na západě bude hranici tvořit Středozemní moře až k místu naproti Lebo-chamátu. To je západní strana.“
Bible 21, Ezechiel 47,13-20