Sochy vedou k modloslužbě, hříchu, uctívání božstva (démonů)

Celý svět je plný soch, sošek
Jedna věc jsou dekorativní sošky. Některé tyto předměty (andílci a další figurky) se prodávají s tím, že mají lidem nadpřirozeně přinést radost, štěstí, úspěch, fyzické a duševní zdraví… Toto jsou magické předměty. Pravda je taková, že žádný předmět sám o sobě, nemůže člověku nic nadpřirozeně přinést! Nicméně, pokud má někdo víru, že nějaký předmět toto dokáže, vytváří magii! Kde se vykonává magie, tam jsou démoni aktivní a velmi spokojení, neboť se člověk chytil do jejich pastí.

Sochy známých zemřelých lidí
Dneska vidíme sochy, které zpodobňují známé zemřelé lidi. Vidíme sochy Leoše Janáčka, Jana Husa, Marie (matky Ježíše), apoštola Pavla… Nedělejme známým lidem sochy! Socha sovětského diktátora Lenina odkazuje na politickou zločinnost a masové vraždy. Sochou Palacha je veleben fanatismus a sebevraždy. Velkou ohavností jsou člověkem smyšlené podobizny Ježíše Krista, Marie (matky Ježíše), apoštolů. Velkým hříchem je, když se člověk sochám (nebo jiným předmětům) klaní nebo vykonává modlitbu. Takový člověk ve skutečnosti promlouvá k démonům!

Žádná socha, žádný předmět, žádná symbolika (např. hexagram) se nesmí stát předmětem uctívání!

„Já jsem Hospodin – tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami!“
Bible 21, Izaiáš 42,8

Sochy zemřelých křesťanů
Není dobré dělat sochy zemřelým křesťanům. Socha Jana Husa, Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, Martina Luthera se může pro někoho stát předmětem uctívání – cestou k hříchu a uctívání božstva. Vemte si, že někteří křesťané se tak upínají na některé zemřelé křesťany, že si chodí lehat na jejich hroby, aby na ně přešla moc Ducha Svatého, která údajně přetrvává v lidských ostatcích. Toto se např. děje v Ochranově na hrobu Ludvíka Zinzendorfa. Toto je spiritismus a ohavnost všech ohavností!

Doporučený článek k prostudování: Pozor na „křesťanský“ spiritismus!

Zinzendorfova bysta v Ochranově

Staroměstské náměstí
Staroměstské náměstí je místem plné ohavností a otřesné modloslužby. Tady je zlomyslným démonům opravdu dobře, neboť zde dochází k jejich veřejnému uctívání. Nad astronomickým ciferníkem jsou dvě okna, v nichž se pohybují sochy apoštolů, resp. jejich smyšlené podobizny. Na vrcholu Mariánského sloupu je umístěna mariánská socha. Toto je pro Boha ohavnost!

Doporučený článek k prostudování: Staroměstské náměstí v Praze je úzce spojeno s ďáblem a jeho démony

Shrnutí
Není to pravidlo, ale sochy, které mají zpodobňovat nějakého známého člověka, vedou k modloslužbě a uctívání něčeho stvořeného. Modloslužba a uctívání zemřelého člověka je pro Boha ohavnost a hřích! Pokud někdo přímo nebo nepřímo uctívá sochu nebo jiný předmět, uctívá božstvo (démony). Obracej se ke Kristu, ne k zemřelému člověku (např. k Marii). Neměj za příklad člověka, ale Krista. Křesťané jsou následníci Krista, ne člověka. Amen.

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible 21, Deuteronomium 4,15-18

„Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!“
Bible 21, Leviticus 26,1

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible 21, Exodus 20,4-6

„Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Bible 21, Exodus 34,14

„Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Bible 21, Lukáš 4,7-8

„Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“
Bible 21, Zjevení 19,10

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 21,8