Zjevení Marie v Garabandalu

Kdo stojí za zjevením Marie v Garabandalu? Není toto zjevení falešné?

San Sebastián de Garabandal je malá španělská vesnice, kde se v letech 1961–1965 zjevila několika dívkám údajná Maria (matka Ježíše). Více video.

Video: Zjevení Marie v Garabandalu
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Dá se věřit těmto dívkám?
Těžko říct. Pokud dívky hovoří pravdu, tak toto zjevení rozhodně nemohlo být od Boha, ale od satana a jeho démonů. Satan podobné věci dělá, aby mátl křesťany (v tomto případě, aby je učil modlářství). Podobně je to s mimozemšťany, UFO atd.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14

„Jsou to duchové démonů, kteří konají divy.“
Bible 21, Zjevení 16,14

1/ Je potřeba si uvědomit, že všechny nadpřirozené věci nepocházejí od Boha. Na to Bible upozorňuje:

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha.“
Bible 21, 1. Jan 4,1

2/ Matka Ježíše je mrtvá a čeká na vzkříšení jako miliony dalších křesťanů. V Bibli není jediný záznam o tom, že by byla u Boha a přimlouvala se za lidi.

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde.“
Bible 21, Job 7,9

„Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“
Bible 21, Židům 9,27

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible 21, Žalm 115,17

Maria

3/ Marie je modla pro mnoho římských katolíků. Modlářství je hřích! Bible o tom hovoří na mnoha místech, např.:

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible 21, Exodus 20,4-6

„Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Bible 21, Exodus 34,14

„Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Bible 21, Lukáš 4,7-8

„To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Bible 21, Matouš 4,9-10

„Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“
Zjevení 19,10

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 21,8

Závěr
Není pochyb o tom, že všechna zjevení Marie jsou podvod. Je to podvod lidí nebo démonů. Mariánský kult vytvořila Římsko-katolická církev, která dlouhodobě a globálně šíří falešné křesťanství. Pokud někdo vykonává modlitby k Marii, vykonává modlitby k božstvu (k démonům). Modleme se za všechny římské katolíky, ať poznají pravdu a činí pokání. Amen.